Polska kultura polityczna w świetle parlamentarnych debat budżetowych z lat 2001–2010. Wybrane aspekty Recenzje

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Polish political culture in the light of the parliamentary budgetary debates from 2001–2010. Selected aspects

Abstract

Celem artykułu było zasygnalizowanie głównych kierunków ewolucji polskich obyczajów i postaw politycznych, dających się dostrzec dzięki analizie polskiej parlamentarnej debaty budżetowej przeprowadzanej w okresie 2001–2010. Refleksji poddano tu przebieg pierwszych czytań debat z lat 2001–2010, przy czym przedmiotem uwagi uczyniono dwa pola opisu: ilościowe – uwarunkowania regulaminowe, forma (debata długa, średnia), uczestnicy – liczba, funkcja (we władzy wykonawczej, w parlamencie, w klubie parlamentarnym) oraz jakościowe – wybrane elementy semantyki i pragmatyki języka debaty – poparcie lub odmowa poparcia dla propozycji rządu (tu ograniczono się do dwóch wybranych debat – z 2002 roku i z 2010 roku). Wnioski wynikające z podjętej analizy wskazują na malejące (w przeciwieństwie do deklaracji głoszonych przez jej uczestników) znaczenie debaty budżetowej, na jej pozorną profesjonalizację i rzeczywistą, owocującą zjawiskami związanymi z mediatyzacją i tabloidyzacją polityki, polityzację.
The aim of the article “Polish political culture in the light of the parliamentary budgetary debates from 2001–2010. Selected aspects” is to point out the main directions of the evolution of the Polish customs and political attitudes that can be seen by analyzing the Polish parliamentary budget debates carried out in the period from 2001–2010. The course of the first debate readings from 2001 to 2010 has been examined, where attention is focused on two areas of description: quantitative – the conditions of the regulations, the form (long or medium debate), the participants, including their number and function (regarding executive power, parliament, and parliamentary club), and qualitative – selected semantic and pragmatic elements of the debate language in support of or opposed to the government proposals (here reduced to the two selected debates from 2002 and 2010). As opposed to the declarations made by the participants, the conclusions resulting from this analysis indicate the decreasing importance of the budget debate, as well as its apparent professionalization and actual politicization, resulting in phenomena related to the mediatization and tabloidization of politics.

Description

Sponsor

Keywords

parlamentarna debata budżetowa, polska kultura polityczna, debata parlamentarna, debata publiczna, political culture, parliamentary debates, budgetary debates, political attitudes

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017, nr 1 s. 235-253.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego