Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych za działania ich funkcjonariuszy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014-06-17

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Responsibility of International Organizations for the acts of their agents

Abstract

Praca zawiera analizę odpowiedzialności organizacji międzynarodowych za działania ich funkcjonariuszy w powszechnym prawie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki funkcjonowania UE. Praca odnosi się wyłącznie do reguł wtórnych, stanowiących konsekwencję czynu międzynarodowo bezprawnego dokonanego przez organizację międzynarodową, skodyfikowanych w Draft Articles on Responsibility of International Organizations. W pierwszym rozdziale autor przeanalizował pojęcie organizacji międzynarodowej. Rozdziały drugi i trzeci poświęcone zostały sposobom determinacji podmiotowości organizacji międzynarodowej, gdyż jest to warunek sine qua non przypisania jej odpowiedzialności. W tych ramach, autor postanowił także pokrótce zbadać kwestie związane z determinacją i zakresem kompetencji organizacji międzynarodowych. W czwartym rozdziale syntetycznie został omówiony ogólny reżim odpowiedzialności międzynarodowej, a szczególna uwaga została zwrócona na hipotezę o jedności tego reżimu. Rozdział piąty omawia przesłanki odpowiedzialności organizacji za działania ich funkcjonariuszy. W rozdziale szóstym poddano analizie okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Rozdział siódmy i ósmy przybliżają odpowiednio konsekwencje przypisania organizacji odpowiedzialności w prawie międzynarodowym oraz zagadnienia związane z jej realizacją. W zakończeniu autor przedstawia najważniejsze wnioski wyciągnięte w toku przeprowadzonej analizy oraz formułuje uwagi krytyczne.
This doctoral dissertation provides an analysis of responsibility of international organizations for the acts of their agents in general international law with particular emphasis on the functioning of the EU. The dissertation refers entirely to secondary rules resulting from internationally wrongful acts performed by international organization as codified in Draft Articles on Responsibility of International Organizations. In the first chapter the author analyses the notion of international organization. The Second and third chapters are dedicated to the ways of determining legal personality of international organizations, which is an indispensable condition for attribution of responsibility. Within this framework the author decided to briefly examine the issues related to the determination and scope of competences of international organizations. The general regime of international responsibility, with special attention to the hypothesis of its unity, is synthetically discussed in the fourth chapter. Conditions of responsibility of international organizations for the acts of their agents are discussed in the fifth chapter. Circumstances precluding wrongfulness are analyzed in the sixth chapter. Chapters seven and eight respectively elucidate the consequences of attribution of responsibility to the organization in international law as well as issues related to its implementation. The author draws the most important conclusions deriving from the undertaken analysis and formulates some critical remarks in the final chapter.

Description

Wydział Prawa i Administracji: Zakład Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych

Sponsor

Keywords

odpowiedzialność organizacji międzynarodowych, responsibility of international organizations, funkcjonariusze, agents, kompetencje, competences

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego