Duchowość brata Alberta i jej recepcja we współczesnej posłudze bezdomnym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015-12-28

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The spirituality of Albert's brother and her reception in the contemporary service for homeless persons

Abstract

Niniejsza praca jest pisana metodą analityczno-syntetyczną; jako teksty źródłowe zostaną w niej wykorzystane następujące pozycje: pisma św. brata Alberta (jego listy do braci albertynów, do sióstr albertynek, do siostry Bernardyny, projekt konstytucji zgromadzenia braci albertynów, notatnik rekolekcyjny itp.) oraz opracowania biograficzne dotyczące postaci św. brata Alberta. Jeżeli zaś chodzi o część dysertacji dotyczącą funkcjonowania placówek albertyńskich i schronisk prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta oraz pracy z osobami bezdomnymi w tych ośrodkach, materiałami źródłowym będą tutaj wszelkie publikacje, które ukazują się cyklicznie lub okolicznościowo. Korzystałem również z wszelkich dokumentów wewnętrznych dotyczących wspomnianego Towarzystwa, takich jak: statut, zalecenia duszpasterskie, kierunki rozwoju oraz opracowania biograficzne sporządzone w organizacji. Natomiast opisując inne niż albertyńskie stowarzyszenia niosące pomoc bezdomnym, jako materiały źródłowe potraktowałem również publikacje książkowe, pracę magisterską, strony internetowe oraz wywiad. Rozdział pierwszy poświęcony jest sylwetce brata Alberta, rozdział drugi dotyczy duchowości brata Alberta, natomiast w rozdziale trzecim opisałem współczesne metody pracy z osobami bezdomnymi.
This work is written with analytical-synthetic method; as source materials the used following positions will stay in it: letters St of Albert's brother (his letters to brothers of monks of the order founded by Brother Albert in Cracow in the 19th century, to sisters of nuns of the order founded by Brother Albert in Cracow in the 19th century, to the sister St Bernard dogs, project of the constitution to attract brothers of monks of the order founded by Brother Albert in Cracow in the 19th century, notebook retreat and the like) and biographical studies concerning the St of Albert's brother for the figure. If whereas a Help to them means the part of the dissertation concerning functioning of institutions of the Order of Brother Albert and run hostels by the Society. St Brat of Albert and the work with homeless persons at these centers, with materials source there will be all publications which are appearing cyclically or occasionally here. I also used all internal documents concerning the recalled Company, so as: articles of association, pastoral recommendations, directions of the development and biographical studies drafted in the organization. However describing associations other than of the Order of Brother Albert coming to homeless persons' aid, as source materials I also treated books, a master's thesis, websites and the interview. The first chapter is devoted to the figure of Albert's brother, the chapter two is regarding the spirituality of Albert's brother, however in the chapter three I described contemporary methods of the work with persons with the homeless.

Description

Wydział Teologiczny

Sponsor

Keywords

Brat Albert, Brother of Albertas, recepcja, reception, duchowość, spirituality, bezdomność, homelessness, praca, work

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego