Jakość rządzenia i sprawność biurokratyczna a polityka spójności na tle tradycji kulturowej Europy Środkowo-Wschodniej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Quality of governance, bureaucratic efficiency and cohesion policy in the context of socio-cultural factors of the nations and regions of Central and Eastern Europe

Abstract

Przedmiotem badań była hipoteza dotycząca wpływu polityki spójności na jakość rządzenia i sprawność biurokratyczną na tle uwarunkowań społeczno-kulturowych. Jednostkami obserwacji były regiony i państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Czynniki kulturowe opisano w kategoriach historycznej ewolucji korelatów kapitału społecznego. Obliczenia przeprowadzono w oparciu o międzynarodowe bazy danych dla państw i regionów. Do pomiaru jakości rządzenia użyto wskaźników: QoG (Quality of Gowernace) i regionalnego wskaźnika jakości rządzenia EQI (European Quality Index). Jakość rządzenia mierzona wskaźnikiem QoG jest funkcją kapitału społecznego i wyposażenia w zasoby finansowe administracji publicznej. Zapoczątkowane w 2015 r. w Polsce modyfikacje trójpodziału władzy, nie przełożyły się, jak na razie, na wskaźniki jakości rządzenia. Natomiast na Węgrzech zmiana rządu i późniejszy spadek jakości rządzenia były poprzedzone głębokim kryzysem społeczeństwa obywatelskiego. Polityka spójności została potraktowana jako szczególny przypadek importu kulturowego. Badania regionalne w oparciu o wskaźnik EQI pokazały, że środki polityki spójności przyczyniły się do poprawy funkcjonowania organów administracji publicznej, ale nie wpłynęły na poprawę wskaźnika EQI. Znaczenie zmian czynników społeczno-kulturowych dla poprawy sprawności biurokratycznej jest ambiwalentne. Zmiany czynników zewnętrznych (kapitał społeczny) sprzyjają poprawie funkcjonowania administracji publicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast styl kierowania będzie stanowił wyraźną barierę wobec tych oddziaływań. Import kulturowy nie spowodował wyraźnych przemian kultury organizacyjnej.
The topic of research was a hypothesis concerning the impact of cohesion policy on the quality of governance and bureaucratic efficiency in the context of socio-cultural conditions. The units of observation were the nations and regions of Central and Eastern Europe. The cultural factors were described in terms of the historical evolution of the correlates of social capital. Calculations were performed using international databases for nations and regions. Quality of governance was measured using: QoG (Quality of Governance) and the regional quality of governance indicator: EQI (European Quality Index). Quality of governance measured by QoG is a function of social capital and the financial resources of public administrations. In Poland, the modification of the separation of powers that began in 2015 has not yet affected governance indicators. However, in Hungary, the change in government and subsequent decline in the quality of government was preceded by a deep crisis of civil society. Cohesion policy was treated as a distinct case of a cultural import. Regional studies based on EQI have shown that cohesion policy funds have led to improved functioning of public administration bodies, but did not result in a better EQI rating. The significance of changes in socio-cultural factors on improved bureaucratic efficiency is uncertain. Changes in external factors (social capital) promote improved functioning of public administrations in Central and Eastern European countries. However, the style of leadership may present a clear barrier to these influences. This cultural import has not brought about any visible transformation in organizational culture.

Description

Sponsor

Keywords

polityka spójności, sprawność biurokratyczna, jakość rządzenia, kapitał społeczny, import kulturowy, środki europejskie, cohesion policy, bureaucratic efficiency, quality of governance, social capital, cultural import, European funds

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3, 2019, s. 5-28.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego