Ochrona informacji niejawnych w systemie prawnym Unii Europejskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Protection of classified information in the legal system of the European Union

Abstract

W tekście poddano analizie zasady ochrony informacji niejawnych w prawie Unii Europejskiej rozważając treść art. 296 TWE (obecnie art. 346 TFUE) oraz decyzję Rady z 31 marca 2011 roku w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE. Rozważono kwestie odnoszące się do klauzul tajności, zarządzania ryzykiem dla bezpieczeństwa, problem bezpieczeństwa osobowego, fizycznego, zarządzania informacjami nie jawnymi, ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych, bezpieczeństwa przemysłowego, wymiany informacji z państwami trzecimi, wreszcie – naruszenia i narażenia na szwank informacji niejawnych UE. Zajęto się także sprawą organizacji bezpieczeństwa w radzie i funkcjonowaniem Komitetu ds. Bezpieczeństwa. W końcowej części zwrócono uwagę na związek wspomnianej decyzji z innymi aktami normatywnymi.
The paper discusses the principles of protection of classified information in EU law by means of an analysis of Article 1 of the Treaty establishing the European Community, and the Council decision of 31 March 2011 on the security rules for protecting EU classified information. Issues considered involve the clauses on classified information, risk management for security, the issue of personal and physical security, classified information management, protection of classified information in ICT systems, industrial security, information exchange with third countries, and finally – the breach and compromise of EU classified information. The final part emphasizes the connection between the above-mentioned decision and other normative acts.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Strategiczny, nr 2, 2011, s. 75-97.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego