Umowa o udostępnienie skrytki bankowej w prawie francuskim

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Contract for a safe deposit box under French law

Abstract

Umowa o udostępnienie skrytki bankowej nie jest uregulowana w prawie polskim, nie poświęcają jej też wiele uwagi ani doktryna, ani orzecznictwo. Natomiast judykatura i doktryna francuska już dawno zauważyły problemy łączące się z umową sejfową (fr. contrat de location de coffre-fort), o czym świadczą liczne orzeczenia sądowe oraz bogate piśmiennictwo. Przedmiotem rozważań są podstawowe aspekty analizowanej umowy w prawie francuskim: zawarcie i strony umowy, ich prawa i obowiązki, charakter prawny oraz odpowiedzialność banku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku ochrony skrytki, a także pełnomocnictwo do korzystania ze skrytki. W konkluzji autorka stwierdza, że we Francji oraz w Polsce ciężar konkretyzacji treści tej umowy spoczywa na stronach, a punktem odniesienia jest regulamin opracowany przez bank. Zagadnieniem o największej doniosłości praktycznej jest określenie praw i obowiązków stron umowy, a przede wszystkim zakresu odpowiedzialności banku. Powinien być on tak ustalony, by zapewnić maksymalną ochronę osobom korzystającym ze skrytek bankowych. Natomiast podstawowym zagadnieniem teoretycznym, ale mającym implikacje praktyczne, jest określenie charakteru prawnego umowy sejfowej. Powinno ono również mieć na uwadze zapewnienie jak najszerszej ochrony klientów banku i bezpieczeństwa obrotu.
***Polish law contains no provision governing a contract for a safe deposit box. What is more, neither the doctrine, nor the judicial decisions seem to pay much attention to that type of contract. In France, however, problems that may arise out of such contracts (French: contrat de location de coffre-fort) have been for long recognised and addressed by courts and judges, resulting in a handful of judgments and decisions on the matter. The deliberations in this paper focus of the main aspects of a contract for a safe deposit box under French law, such as entering into a contract for safe deposit, parties to a contract and their rights and obligations, the bank’s liability for non-performance or negligent performance of its obligation, or a power of attorney authorising an agent to use a safe deposit box. It is concluded that in France, as well as in Poland, both parties are responsible for drafting a contract which is, nevertheless, based on the regulations developed by the bank. For practical reasons, it is extremely vital to precisely determine the rights and obligations of both parties, and the extent of bank’s liability, in particular. Thus a contract for a safe deposit box should ensure the best possible protection of the party using a safe deposit box, while the main theoretical issue, although also with practical application, is that of determination of the legal nature of a safe deposit contract.

Description

Sponsor

Keywords

umowa sejfowa, umowa sejfu bankowego, umowa najmu skrytki, najem, przechowanie, odpowiedzialność umowna banku, skrytki bankowe, klauzule niedozwolone, klauzule ograniczające odpowiedzialność banku, pełnomocnictwo, regulaminy bankowe, contract for a safe deposit box, contract for a bank safe deposit box, contract for a hire of a safe deposit box, bank’s contractual liability, inadmissible clauses, clauses exempting/limiting bank’s liability, bank’s liability, power of attorney, banking regulations

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, 2014, z. 1, s. 133-146

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego