Rola polszczyzny w życiu młodych użytkowników języka polskiego na Ukrainie Zachodniej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa

Title alternative

Abstract

W referacie podejmuje się próbę określenia roli, jaką odgrywa polszczyzna w życiu młodych użytkowników tego języka mieszkających na terenach Ukrainy Zachod- niej. Dla badanej grupy dzieci i młodzieży charakterystyczne jest to, że wszystkie osoby mają pochodzenie polskie i są uczniami polskich sobotnich (niedzielnych) szkół. Podsta- wę materiałową stanowią dane pozyskane za pomocą ankietowania. Celem przeprowadzonych badań jest ustalenie sfer kontaktów językowych, codziennych sytuacji komunikacyjnych, w których badane dwujęzyczne osoby najczęściej posługują się językiem polskim, pobudek, którymi się kierują, postanawiając uczęszczać do polskich szkół, nauczyć się języka polskiego lub pogłębiać znajomość języka swoich przodków. Ze względu na to, że język polski funkcjonuje w dominującym otoczeniu ukraińskojęzycz- nym, interesowały mnie również sytuacje, w których następuje przełączenie kodu języko- wego z ukraińskiego na polski i odwrotnie. Przeprowadzone badania pozwalają spojrzeć na język polski z perspektywy młodego poko- lenia użytkowników tego języka – potomków Polaków i obywateli państwa ukraińskiego.

Description

Abstract (The Role of the Polish Language in the Life of Its Young Users in Western Ukraine). The article is an attempt to define the role of the Polish language in the lives of young speakers of Polish who live in Western Ukraine. The characteristic feature of the studied group of children and youth is that they all declare Polish descent and attend Polish Saturday (Sunday) schools. The material was obtained by means of a questionnaire. The aim of this study is to determine the areas of language contacts, everyday communica- tion situations in which bilingual pupils speak Polish, factors guiding them to decide to attend Polish schools, to learn Polish or to deepen knowledge of the language of their an- cestors. Taking into account the fact that the Polish language is dominated by the Ukrainian language, I was also interested in the situations, where the change of language code took place (from Ukrainian into Polish and vice versa). The study allows to observe the Polish language from the perspective of the young genera- tion od Polish speakers – the descendants of Poles and the citizens of Ukraine.

Sponsor

Keywords

polszczyzna, komunikacja, Ukraina Zachodnia, Kresy, dwujęzyczność

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6, s.127-134

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego