Przestępstwa zagrożenia abstrakcyjnego i konkretnego

dc.contributor.advisorZawłocki, Robert. Promotor
dc.contributor.authorHryniewicz, Elżbieta
dc.date.accessioned2010-05-31T08:03:39Z
dc.date.available2010-05-31T08:03:39Z
dc.date.issued2010-05-31T08:03:39Z
dc.descriptionWydział Prawa i Administracji: Katedra Prawa Karnegopl_PL
dc.description.abstractPrzedmiotem pracy jest kompleksowa analiza czynów zabronionych abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia, która jest przeprowadzana w polskiej doktrynie po raz pierwszy. W pracy zbadano podstawy wyznaczania granic zabronionego zachowania, i tym samym granic ingerencji prawa karnego, przy uwzględnieniu funkcji tego prawa. Za taką podstawę uznano przy każdym czynie zabronionym zagrożenie istotnej społecznej wartości (dobra prawnego), jako wynik naruszenia reguł ostrożnego postępowania z danym dobrem. Z uwagi na sposób ujęcia zagrożenia w treści ustawy karnej czyny zabraniające zagrażania dóbr prawnych podzielono na czyny zabronione abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia. Zaobserwowano przy tym, że podział ten nie pokrywa się z podziałem na przestępstwa formalne i materialne (opartym na konstrukcji czynu zabronionego). Ostatecznie stwierdzono, że dokonany na etapie kryminalizacji i odtworzony na etapie wykładni podział na czyny zabronione abstrakcyjnego (potencjalnego) i konkretnego (realnego) zagrożenia uzyskuje znaczenie na etapie stosowania prawa. Na tym etapie określa on sposób weryfikacji (od strony negatywnej lub pozytywnej) istnienia zagrożenia przedmiotu ochrony jako koniecznej przesłanki istnienia czynu zabronionego. W pracy zbadano nadto miejsce zagrożenia w strukturze przestępstwa i znaczenie zagrożenia na etapie wymierzania sankcji karnej i wykonywania orzeczonej kary. pl_PL
dc.description.abstractThis doctoral dissertation is a first comprehensive analysis of the crimes of abstract and concrete danger, made in Polish legal science. The aim of the research was to determine the basis to establish limits of a criminal offence and, in the same way, limits of the interference of criminal law. Such a basis was found in an act of endangering essential social values (legal goods) as a result of violating the rules of careful conduct in relation to those values. On a basis of the way in which an act of endangering was phrased, criminal offences were divided into the acts of abstract and concrete danger. That division should not be equated to the division into formal and material offences, which is based on the construction of an offence. The division into abstract (potential) and concrete (real) offences, which is created in a phase of criminalization and reconstructed in a phase of interpretation of a legal article, obtains significance in a phase of applying a legal regulation. In this phase this division determines whether the endangering of a legal good, which is a necessary condition of an existence of a criminal offence, should be established in a positive or in a negative way. The analysis includes also locating danger in a structure of a crime and a legal meaning of danger in a phase of inflicting punishment on an offender and in a phase of its enforcement.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/390
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectzagrożenie abstrakcyjnepl_PL
dc.subjectabstract dangerpl_PL
dc.subjectzagrożenie konkretnepl_PL
dc.subjectconcrete dangerpl_PL
dc.subjectnarażeniepl_PL
dc.subjectendangeringpl_PL
dc.subjectprzestępstwapl_PL
dc.subjectcrimespl_PL
dc.titlePrzestępstwa zagrożenia abstrakcyjnego i konkretnegopl_PL
dc.title.alternativeCrimes of abstract and concrete dangerpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego