Język prasy w krajach Grupy Wyszehradzkiej i poza nią na przykładzie Polski i Wielkiej Brytanii

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa

Title alternative

Abstract

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących różnic kulturo- wych występujących pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej a innymi krajami Unii Europejskiej. Przedstawione przykłady dotyczyć będą kultury polskiej oraz kultury bry- tyjskiej. Materiał badawczy stanowić będą pierwsze strony dwóch ogólnokrajowych dzienników: „Gazety Wyborczej” oraz „The Guardian”. Analizie poddane zostanie 20 wy- dań z przełomu stycznia i lutego 2010 roku. Badanie przeprowadzone zostanie za pomocą narzędzi analizy zawartości. Uwagę skupi- my na częstotliwości występowania poszczególnych elementów (m.in. artykułów i poru- szanych w nich tematów, nazw działów, reklam oraz fotografii). Analizie poddane będą również informacje o autorze tekstu. Policzona zostanie także średnia objętość tekstów. Następnie zaobserwowane różnice ujęte zostaną w ramy teorii Edwarda T. Halla dotyczą- cej podziału kultur na wysokokontekstowe i niskokontekstowe. Pod uwagę wzięty zosta- nie również jeden z wymiarów kultury Geerta Hofstedego, mianowicie wymiar unikania niepewności.

Description

Abstract (The Language of Press Inside and Outside the Visegrad Group based on Poland and the United Kingdom). The objective of this article is to present the results of a research into cultural differences occurring between the countries con- stituting the Visegrad Group and the other countries from the European Union. The examples concern Polish culture and British culture. The research material comprises front pages of two national dailies, namely “Gazeta Wyborcza” and “The Guardian”. The investigation includes 20 editions of both dailies printed between January and February 2010. The study will be based on traditional content analysis methods. Attention will be paid to the frequency of occurrence of elements, such as articles, themes, section names, adver- tisements and photographs. Also the information on attribution of the texts will be subject to analysis. Moreover, the average size of texts will be established. Finally, the observed differences will be put into the theoretical framework of Edward T. Hall’s division of societies into high-context and low-context cultures. The conclusions will also concern one of Geert Hofstede’s cultural dimensions, namely the dimension of uncertainty avoidance.

Sponsor

Keywords

język prasowy, wymiary kultury, Geert Hofstede, wymiar unikania niepewności, kultury wysokokontekstowe, kultury niskokontekstowe, Edward T. Hall

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6, s. 179-185

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego