Poczucie tożsamości narodowej jako dobro osobiste. Studium cywilnoprawne

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

A sense of national identity as a personal interest. A civil-law study

Abstract

W pracy sformułowano i wykazano prawdziwość tezy, że poczucie tożsamości narodowej jest dobrem osobistym w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 23 i 24 k.c.) i korzysta z ochrony cywilnoprawnej niezależnie od ochrony przewidzianej przez inne przepisy. Poczuciem tożsamości narodowej jest ten element samoświadomości człowieka, który odnosi się do jego przynależności do narodu. Przejawia się on w zespole poglądów i przekonań związanych z uczestnictwem we wspólnocie narodowej, z którą identyfikuje się człowiek. Ze względu na miejsce tego poczucia w hierarchii wartości cenionych w społeczeństwie oraz w systemie prawnym, należy ono do dóbr prawnie chronionych i jako dobro osobiste gwarantuje stan wolny od ingerencji w poglądy i przekonania, będące jego przejawem. Określenie to odwołuje się do kulturowej koncepcji narodu, która tworzy prawidłową perspektywę wyodrębnienia racji aksjologicznych oraz systemowych, przemawiających za istnieniem i ochroną poczucia tożsamości narodowej wśród dóbr osobistych. W szczególności w opracowaniu wykazano, że dobro to jest ugruntowane w społecznym wymiarze osobowości i godności człowieka, określono jego zakres (treść) i sposób ochrony. Potrzeba tej ochrony istnieje m.in. z uwagi na liczne wypowiedzi o „polskich obozach koncentracyjnych”. Wypowiedzi te deprecjonują wewnętrzne przekonanie człowieka o jego własnej wartości jako członka narodu polskiego.
This dissertation substantiates a thesis that a sense of national identity constitutes a personal interest within the Civil Code (Art. 23 and 24 of the CC) and as such deserves the civil law protection regardless of the protection provided for by other provisions. A sense of national identity is the human self-awareness aspect which relates to a human being’s belonging to the nation. This is manifested in views and beliefs connected with participation in a national group, which a person identifies with. Due to the place a sense of national identity has in the hierarchy of values widely-acknowledged in society and law, it is an interest legally protected and which guarantees the freedom from interference with views and beliefs which are its manifestation. This notion refers to a cultural concept of a nation, which constitutes a proper perspective to identify the axiological and systemic axis for the existence and protection of a sense of national identity among personal interests. In particular, this dissertation proves that this interest is well-grounded in the social dimension of a human being’s personality and dignity, as well as it defines its scope (content) and protection methods. Its protection is needed because of numerous remarks concerning “Polish concentration camps”. Such remarks depreciate a person’s inner conviction of his or her value as a Polish nation member.

Description

Wydział Prawa i Administracji: Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

Sponsor

Keywords

dobra osobiste, tożsamość narodowa, poczucie tożsamości narodowej, naród, godność człowieka, personal interests, national identity, sense of national identity, nation, human dignity

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego