Niezbędne ziemie - koniecznie utracone, czyli dlaczego polska epika powojenna potrzebuje Ukrainy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM

Title alternative

Abstract

Autorka omawia dwa ważne powojenne utwory prozatorskie: Zasypie wszystko, zawieje… Włodzimierza Odojewskiego i Sławę i chwałę Jarosława Iwaszkiewicza i rozważa, w jaki sposób autorzy ci podjęli temat polskich kresów południowowschodnich, dla opisania ich historycznej i aktualnej wagi. Każdy z nich prezentuje inny obraz polskiej historii powojennej, co prowadzi do znacząco odmiennych narracyjnych konkluzji. Stosując dwie istotne kategorie Zygmunta Freuda: melancholię i żałobę, interpretuje dwie powieści jako przedstawicielki podwójnej relacji w odniesieniu do ziem utraconych po drugiej wojnie światowej i ujawnia tożsamościowy aspekt wyboru, jakiego w czasach PRL dokonywano poprzez ustalenie stanowiska względem problematyki kresów.
The author discusses two important post-war epic works: Włodzimierz Odojewski’s Zasypie wszystko, zawieje… and Jarosław Iwaszkiewicz’s Sława i chwała to show how the authors use the theme of Polish east-south borderland in order to describe its historical and contemporary importance. Each of them represents a different view on Polish post-war history and this drives them to essentially different conclusions of their epics. The author of the article, using two important categories from Sigmund Freud – melancholy and mourning, interprets the two novels as representatives of a two-fold relation towards the land lost after World War II and helps to show an identity aspect of a choice a person made while stating his or her relation towards the issue in the Peoples’ Poland’s times.

Description

Sponsor

Keywords

Polskie kresy wschodnie, Proza, Melancholia, Tożsamość, Historiozofia, Polish eastern borderlands, Epics, Melancholy, Identity, Historiosophy

Citation

PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 8, 2011, s. 119-132.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego