Rola polskich organizacji pozarządowych we wspieraniu mediów na Ukrainie w latach 2004–2018

Title alternative

The role of Polish non-governmental organizations in supporting media development in Ukraine in 2004-2018

Abstract

Celem rozprawy doktorskiej było ukazanie, analiza i ocena działań polskich organizacji pozarządowych (NGO) na Ukrainie, które zaangażowały się we wspieranie działających tam mediów w ramach współpracy rozwojowej Polski w latach 2004-2018. Postępowanie badawcze koncentrowało się na charakterze, formach i skuteczności udzielanego wsparcia, którego zadaniem było wzmacnianie mediów w państwie, będącym jednym z najważniejszych odbiorców polskiej pomocy, a zarazem strategicznym partnerem Polski z perspektywy celów polityki zagranicznej. Poprzez dokonanie oceny efektywności projektów medialnych udało się określić znaczenie pomocy rozwojowej jako bodźca stymulującego proces demokratyzacji i przemian w obrębie systemu medialnego. Cezura czasowa wynikała z przystąpienia Polski do UE w 2004 roku, co oznaczało podjęcie licznych zobowiązań do włączenia się w globalne działania rozwojowe w charakterze donatora, jak i z kluczowych dla Ukrainy wydarzeń (Pomarańczowa Rewolucja, Euromajdan, konflikt rosyjsko-ukraiński), które wpłynęły na intensyfikację pomocy płynącej na Ukrainę. W celu realizacji zamierzeń badawczych dokonano analizy ram instytucjonalno-prawnych polskiego systemu współpracy rozwojowej, pozycji Ukrainy jako odbiorcy pomocy, deficytów wolności słowa na Ukrainie, mechanizmów i celowości wsparcia dla mediów, postrzegania tych działań ze strony beneficjentów oraz ich efektywności.
The aim of the doctoral dissertation was to present, analyze and evaluate the activities of Polish non-governmental organizations (NGOs) that were involved in providing media assistance in Ukraine within Poland’s development cooperation in the years 2004-2018. The research problem focused on the nature, forms, and effectiveness of media assistance in Ukraine, i.e., in a country that is one of the most important recipients of Polish aid and a strategic partner from the perspective of foreign policy. By assessing the effectiveness of projects targeted at media, it was possible to determine the importance of foreign aid stimulating process of democratization within the target country’s media system. The time scope was related to Poland’s accession to the EU in 2004, which meant making numerous commitments to join global development activities as a donor. It also resulted from the key events for Ukraine (Orange Revolution, Euromaidan, Russian-Ukrainian conflict) which contributed to the intensification of foreign aid to Ukraine. To fulfil research objectives, the institutional and legal framework of the Polish development cooperation system was analyzed as well as Ukraine’s position as a recipient of aid, deficits in media freedom in Ukraine, mechanisms and purposes of support dedicate to Ukrainian media, beneficiaries’ perceptions, and the overall effectiveness of such support.

Description

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Sponsor

Keywords

media, development cooperation, NGO, Polska, Poland, Ukraina, Ukraine, współpraca rozwojowa

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego