PAŃSTWO NARODOWE – KRYZYS CZY ODRODZENIE?

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

NATIONALISTIC STATE – CRISIS OR REBIRTH?

Abstract

Tematyka prezentowanego opracowania koncentruje się na dwóch kwestiach. Po pierwsze, próbie porządkowania pojęciowego dyskursu dotyczącego państwa narodowego w Polsce w związku z katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r., mającą wielorakie konsekwencje społeczne i polityczne. Tak określone zadanie wydaje się istotne, ponieważ część argumentów wyrażanych publicznie przez strony biorące udział w debacie miała charakter asocjologiczny oraz ahistoryczny. Wyrazem tego było na przykład mniej lub bardziej świadome przyjmowanie perspektywy negującej istnienie fenomenu, jakim jest naród, lub też przecenianie społecznego potencjału samoorganizacji na bazie narodowej. Po drugie, zasadniczym celem artykułu jest refleksja – wycinkowa z natury rzeczy – nad funkcjonowaniem i generalnie kondycją państwa narodowego na przykładzie Polski jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Tezą artykułu jest zatem konstatacja, że mamy do czynienia ze zjawiskiem renacjonalizacji Unii Europejskiej. A w szerszym wymiarze, przyjęte zostało założenie, że mówienie o śmierci państwa narodowego – wbrew niektórym opiniom – jest zdecydowanie przedwczesne.
In this paper, two issues are given special attention. Firstly, an attempt is made to define the discussion on the nationalistic state that has been going on in Poland since the air crash near Smolensk on 10 April 2010, and its different social and political consequences. It seems important to do so because many arguments publicly articulated in the debate were of asociological and ahistoric character. This could be observed when conscious, and sometimes not so conscious, adoption of a perspective that would negate the existence of the phenomenon of the nation, or excessive valuation of the social potential of national self-organisation. Secondly, the main objective of the paper is a reflection on the functioning and general condition of the nationalistic state made on the example of Poland as a EU Member State. The thesis presented in the paper suggests that we are dealing here with re-nationalisation of the of the European Union. Looking at this from a broader perspective, one may also say that contrary to what some may claim, talking about a death of a national state is certainly premature.

Description

Sponsor

Keywords

Państwo narodowe, Nationalistic state, Polska, Poland, Unia Europejska, European Union, Renacjonalizacja, Re-nationalisation

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 3, s. 179-192.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego