Systemy podatkowe państw arabskich

Thumbnail Image

Date

2014-12-16

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Tax systems of Arab states

Abstract

Praca opisuje systemy podatkowe państw arabskich z którymi Polska posiada umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W pierwszym rozdziale przedstawiona jest ewolucja koncepcji prawa i podatków w świecie arabskim. Szczególnie uwzględniona jest koncepcja podatków w klasycznym prawie muzułmańskim. W drugim rozdziale przedstawiona jest ogólna charakterystyka współczesnych systemów podatkowych państw arabskich. Uwzględnione są tutaj uwarunkowania społeczne, geograficzne i polityczne, które mają wpływ na systemy podatkowe tych państw, a także główne kierunki reform podatkowych w tych państwach. Trzeci rozdział opisuje arabską integrację podatkową. W rozdziale tym pokazane są inicjatywy na polu pan- arabskim, jak i regionalnym dotyczącym integracji podatkowej tych państw. Kolejny rozdział opisuje systemy podatkowe państw Rady Współpracy Państw Zatoki. Ze względu na bliskość kulturową, gospodarczą (wszystkie te państwa są eksporterami ropy naftowej) i polityczną (współpraca w ramach ww. organizacji) systemy podatkowe tych państw są do siebie zbliżone. Opisane są: źródła prawa podatkowego, podatki oraz administracja i sądownictwo w sprawach podatkowych. Rozdział piąty opisuje systemy podatkowe pozostałych państw arabskich. Państwa te pod względem politycznym nie są ze sobą głęboko zintegrowane, dlatego wszystkie razem ujęte są w jednym rozdziale. Podobnie jak w rozdziale IV przedstawione są źródła prawa podatkowego, podatki oraz administracja i sądownictwo podatkowe. Ostatni rozdział poddaje analizie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy państwami arabskimi a Polską.

Description

Wydział Prawa i Administracji

Sponsor

This paper describes tax systems of Arab states with whom Poland has signed double tax avoidance agreements. In first chapter is included the evolution of the conception of the law and taxes in Arab world. The conception of taxes in classical Islamic law is emphasized. In the second chapter is showed the general characteristic of contemporary tax system of Arab states. The economical, geographical and political backgrounds, which have an influence on tax law on these states are presented. What is more the main trends of tax reforms, taken there are included as well. Third part describes tax integration of Arab states. In this chapter the initiatives on pan- Arab and regional fields concerning tax integration are presented. The next chapter describes tax systems of members of Gulf Cooperation States. The similar culture, economy (all those states are oil- exporters) and close political relations (cooperation within GCC) are reason why tax systems of those states are similar. Described are: sources of tax law, taxes, tax administration and tax courts. Fifth chapter describes tax system of the rest Arab states. Those states are not deeply integrated, that is why all of them are included in common chapter. As in fourth chapter presented are sources of tax law, tax administration and tax courts. The last chapter analyses double tax avoidance agreements between Arab states and Poland.

Keywords

Podatki, Taxes, Państwa arabskie, Arab states, Islam

Citation

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego