Przed rozwodem. Sytuacja polityczna na Słowacji w ramach Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej (1990-1992)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Before the divorce. Political situation in Slovakia within the Czech and Slovak Federal Republic (1990-1992)

Abstract

Po „aksamitnej rewolucji” w Czechach i na Słowacji w 1990 r. odbyły się wybory do Zgromadzenia Federalnego. Zwyciężyły w nich dwa ruchy polityczne: Forum Obywatelskie i Społeczeństwo Przeciwko Przemocy. W przypadku wyborów do Słowackiej Rady Narodowej większość partii politycznych akcentowała chęć akcesji do struktur europejskich oraz równouprawnienia w ramach federacji. Z czasem narastały rozbieżności pomiędzy Czechami a Słowakami odnośnie wizji przyszłego państwa. Spośród polityków czeskich i słowackich odrębność akcentowali Vaclav Klaus i Vladimir Meciar oraz przedstawiciele partii nacjonalistycznych. Z kolei największym orędownikiem utrzymania federacji był prezydent Vaclav Havel. W związku z narastającymi tendencjami nacjonalistycznymi wśród Czechów i Słowaków proces dezintegracji wspólnego państwa był nie do powstrzymania. Ostatecznie 1 stycznia 1993 r. na politycznej mapie Europy pojawiły się dwa nowe państwa: Republika Czeska i Republika Słowacka.
After “the Velvet Revolution” in Slovakia and Czechia in 1990, the election to the Federal Assembly took place. Two political movements won this election: Civic Forum and Public Against Violence. In the elections to the Slovak National Council a majority of political parties emphasized the need to join European structures as well as ensure equal rights within the Czech-Slovak federation. After a while, differences between Slovakia and Czechia in their respective visions of the future state emerged. Among Czech and Slovak politicians, Vaclav Klaus, Vladimir Meciar and the representatives of Nationalist Parties stressed separatist trends, whereas President Vaclav Havel was the main supporter of maintaining the federation. In connection with the growing nationalist sentiments among Czechs and Slovaks, the disintegration process of the state could not be stopped. Finally, on January 1, 1992, two new states appeared on the political map of Europe: the Czech Republic and Slovak Republic.

Description

Sponsor

Keywords

Czeska i Słowacka Republika Federacyjna, Vaclav Klaus, Vladimir Meciar, Vaclav Havel, rozpad, The Czech and Slovak Federal Republic, Vaclav Klaus, Vladimir Meciar, Vaclav Havel, disintegration

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018, nr 2, s. 35-48.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517
10.14746/ssp.2018.2.3

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego