Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018, nr 2

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Bunt kobiet: w poszukiwaniu źródeł świadomości równościowej (od XVII do lat 60. XX wieku)
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2018) Klejdysz, Natalia
  XX wiek bywa nazywany „stuleciem kobiet”. Feminizm drugiej fali, poprzedzony zaangażowaniem sufrażystek i ich skuteczną walką o prawa polityczne, doprowadził do przyspieszenia procesu kształtowania samoświadomości kobiet. Wszelako proces ten rozpoczął się znacznie wcześniej. Dziewiętnastowieczne protesty emancypantek poprzedzała stuletnia historia buntów kobiet. Wprawdzie ich motywacja na etapie siedemnasto- i osiemnastowiecznych kontestacji miała przede wszystkim charakter ekonomiczny i polityczny, a działania te były wspomagające względem aktywności mężczyzn, lecz rodziła się już wówczas refleksja nad nieekwiwalentnością społecznego wkładu kobiet i ich rzeczywistej partycypacji. Niniejszy artykuł jest zatem poświęcony owym nieśmiałym początkom odradzającej się świadomości równościowej, wyrażanej w różnych formach buntu i protestu.
 • Item
  Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce – zarys problematyki
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2018) Kałużna, Joanna
  W artykule poddano analizie zjawisko dekomunizacji przestrzeni publicznej w Polsce, tak w formie inicjatyw podejmowanych w latach 1989–2016, jak i przyjętej 1 kwietnia 2016 roku ustawy – pierwszego aktu prawnego całościowo traktującego o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Item
  Imigranci zarobkowi na polskim rynku pracy
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2018) Kacperska, Magdalena
  Polska gospodarka i polski rynek pracy, jako elementy wspólnego rynku UE dają ogromne możliwości zarówno w zakresie handlu i usług, jak i podejmowania działalności gospodarczej oraz zatrudnienia dla obywateli państw członkowskich. Jednak na rynkach pracy krajów członkowskich zatrudniona jest również spora liczba osób spoza granic Unii, czyli tzw. krajów trzecich. Migracje o charakterze zarobkowym stanowią nieodłączną cechę nierównomiernego rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych państw i będą zawsze odgrywały istotną rolę zarówno z punktu widzenia krajów przyjmujących, jak i wysyłających. Starzejące się społeczeństwo i coraz lepsza sytuacja na rynku pracy w Polsce, sprawiają, że wzrasta zapotrzebowanie na pracowników z państw trzecich.
 • Item
  Imigracja zarobkowa do Polski. Casus Ukraińców (2014-2017)
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2018) Adamczyk, Anita
  Celem artykułu jest analiza imigracji zarobkowej Ukraińców do Polski w latach 2014-2017. W nim przedstawiono dane będące wynikiem badań ukraińskich i polskich instytucji w zakresie migracji ukraińskich pracowników. Przeanalizowano statystyki dotyczące ich aktywności na polskim rynku pracy. Ukazano także wpływ ukraińskich pracowników na rozwój ekonomiczny Polski. W artykule postawiono tezę, że aktywność Ukraińców miała pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki.
 • Item
  Azja Centralna: uwarunkowania bezpieczeństwa regionalnego
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2018) Shukuralieva, Nartsiss
  Celem artykułu jest przedstawienie formalnych oraz nieformalnych wymiarów bezpieczeństwa regionalnego Azji Centralnej. Tekst wskazuje oraz empirycznie dokumentuje rozbieżność pomiędzy deklarowanymi oficjalnie a realizowanymi faktycznie funkcjami struktur integracji regionalnej, a więc WNP, OUBZ i SOW. Tekst rozważa kolejno następujące problemy. Po pierwsze, przebieg instytucjonalizacji regionalnej integracji w Azji Centralnej po upadku Związku Radzieckiego. Po drugie, wymiary formalnej i nieformalnej współpracy państw regionu. Po trzecie, zjawisko niebiurokratycznego zarządzania regionem. Po czwarte, reakcje WNP, OUBZ i SOW na zagrożenia terroryzmem, ekstremizmem i międzynarodową przestępczością zorganizowaną.
 • Item
  Greckie terminale LNG w polityce energetycznej państw południowo-wschodniej Europy
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2018) Skarżyński, Mirosław
  W artykule przedstawiono zasadnicze założenia polityki energetycznej Grecji. Scharakteryzowano konstrukcję i uwarunkowania eksploatacji greckich terminali LNG. Wyjaśniono ich rolę w południowo-wschodniej Europie. W podsumo¬waniu dokonano rekapitulacji rozważań.
 • Item
  Protekcjonizm regulacyjny we współczesnym handlu międzynarodowym
  (Wydawnictwo WNPiD UAM w Poznaniu, 2018) Puślecki, Zdzisław W.
  Celem głównym opracowania jest przedstawienie protekcjonizmu regulacyjnego zniekształcającego i ograniczającego współczesny handel międzynarodowy. Ważna jest zatem harmonizacja i wzajemne uznawanie norm szczególnie w zakresie barier technicznych i XXI wieku coraz większego znaczenia nabierają porozumienia bilateralne. Obejmują one już ponad 70% handlu zliberalizowanego. Wyraźnie zwiększyła się rola grupy G20. Zarówno WTO, jak i grupa G20 powinny wspólnie podejmować i koordynować wysiłki na rzecz zasad promujących nie tylko handel międzynarodowy państw wysoko rozwiniętych, ale rozszerzających również dostęp do rynku światowego państw rozwijających się. Poprzez wspieranie zasad handlowych w systemie globalnym wzmacniać się będzie legitymizacja funkcjonowania grupy G20, a zreformowany system światowej wymiany handlowej i zmodyfikowane zarządzanie tym systemem w ramach WTO z uwzględnieniem specyficznych interesów poszczególnych państw może przyczyniać się do dalszego dynamicznego rozwoju.
 • Item
  Udział i rola kobiet w negocjacjach pokojowych
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2018) Szpak, Agnieszka
  Rada Bezpieczeństwa ONZ wydała na przestrzeni ostatnich piętnastu lat kilka rezolucji dotyczących roli kobiet w zapobieganiu konfliktom oraz budowaniu pokoju. Pierwszą i przełomową była rezolucja 1325 (2000), w której podkreślono istotne znaczenie równego i pełnego uczestnictwa kobiet w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu i utrzymaniu pokoju. Udział kobiet w negocjacjach pokojowych czy szerzej działaniach na rzecz pokoju i bezpieczeństwa jest istotny m.in. dlatego, że istnieje o 35% większa szansa, że porozumienia pokojowe wynegocjowane z udziałem kobiet potrwają co najmniej 15 lat. Artykuł skupia się na instrumentach Rady Bezpieczeństwa ONZ w zakresie zapewnienia większego udziału kobiet w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa oraz rezultatach wdrażania tych instrumentów.
 • Item
  Przed rozwodem. Sytuacja polityczna na Słowacji w ramach Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej (1990-1992)
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2018) Żarna, Krzysztof
  Po „aksamitnej rewolucji” w Czechach i na Słowacji w 1990 r. odbyły się wybory do Zgromadzenia Federalnego. Zwyciężyły w nich dwa ruchy polityczne: Forum Obywatelskie i Społeczeństwo Przeciwko Przemocy. W przypadku wyborów do Słowackiej Rady Narodowej większość partii politycznych akcentowała chęć akcesji do struktur europejskich oraz równouprawnienia w ramach federacji. Z czasem narastały rozbieżności pomiędzy Czechami a Słowakami odnośnie wizji przyszłego państwa. Spośród polityków czeskich i słowackich odrębność akcentowali Vaclav Klaus i Vladimir Meciar oraz przedstawiciele partii nacjonalistycznych. Z kolei największym orędownikiem utrzymania federacji był prezydent Vaclav Havel. W związku z narastającymi tendencjami nacjonalistycznymi wśród Czechów i Słowaków proces dezintegracji wspólnego państwa był nie do powstrzymania. Ostatecznie 1 stycznia 1993 r. na politycznej mapie Europy pojawiły się dwa nowe państwa: Republika Czeska i Republika Słowacka.
 • Item
  Działalność gospodarcza samorządu gminnego w RFN
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2018) Balcerek-Kosiarz, Marta
  Brak środków finansowych na realizację zadań publicznych przekazanych w ustawach, wysokie raty spłaty zadłużenia, spadające zyski z inwestycji, wzrastające wydatki na personel administracyjny, brak polityki generowania przychodów, decyzje państwa federalnego oraz krajów związkowych o podatkach oraz ograniczenie publicznego zadłużenia doprowadziły do poszukiwania innych źródeł finansowania potrzeb członków wspólnot lokalnych. Jednym z nich jest prowadzenie przez samorząd terytorialny działalności gospodarczej. W artykule przedstawiono następujące zagadnienia: podstawy prawne działalności gospodarczej, pojęcie działalności gospodarczej, zakres jej wykonywania oraz formy organizacyjno-prawne, za pomocą których jednostki samorządu terytorialnego prowadzą działalność gospodarczą.
 • Item
  Rola i wpływ mediów na postawy prosportowe młodzieży akademickiej
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2018) Skrzypczak, Jędrzej; Wallas, Tadeusz
  Kluczowym pytaniem badawczym w przypadku tego opracowania, była próba ustalenia czy media mogą mieć wpływ na postawy prozdrowotne, w szczególności sprzyjające podejmowaniu aktywności fizycznej, a nadto w jakich formach i na jakich płaszczyznach komunikacji medialnej należy skutecznie upowszechniać wzorce postępowania w zakresie promowania postaw prozdrowotnych, aby dotrzeć do grupy docelowej. Podjęta została próba określenia źródeł, z których studenci czerpią informacje na temat sportu, a także jak kształtują się ich zainteresowania dyscyplinami i wydarzeniami sportowymi, oczekiwania, gusta i preferencje związane z przekazami medialnych o tematyce sportowej, jak również postawy prozdrowotne. Badanie zostało przeprowadzone w 2017 r. poprzez ankietyzację studentów w wybranych ośrodkach akademickich. Uzyskano łącznie 489 ankiet, zawierających odpowiedzi studentów kilku polskich uczelni z różnych miast.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego