Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018, nr 2

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Bunt kobiet: w poszukiwaniu źródeł świadomości równościowej (od XVII do lat 60. XX wieku)
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2018) Klejdysz, Natalia
  XX wiek bywa nazywany „stuleciem kobiet”. Feminizm drugiej fali, poprzedzony zaangażowaniem sufrażystek i ich skuteczną walką o prawa polityczne, doprowadził do przyspieszenia procesu kształtowania samoświadomości kobiet. Wszelako proces ten rozpoczął się znacznie wcześniej. Dziewiętnastowieczne protesty emancypantek poprzedzała stuletnia historia buntów kobiet. Wprawdzie ich motywacja na etapie siedemnasto- i osiemnastowiecznych kontestacji miała przede wszystkim charakter ekonomiczny i polityczny, a działania te były wspomagające względem aktywności mężczyzn, lecz rodziła się już wówczas refleksja nad nieekwiwalentnością społecznego wkładu kobiet i ich rzeczywistej partycypacji. Niniejszy artykuł jest zatem poświęcony owym nieśmiałym początkom odradzającej się świadomości równościowej, wyrażanej w różnych formach buntu i protestu.
 • Item
  Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce – zarys problematyki
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2018) Kałużna, Joanna
  W artykule poddano analizie zjawisko dekomunizacji przestrzeni publicznej w Polsce, tak w formie inicjatyw podejmowanych w latach 1989–2016, jak i przyjętej 1 kwietnia 2016 roku ustawy – pierwszego aktu prawnego całościowo traktującego o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Item
  Imigranci zarobkowi na polskim rynku pracy
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2018) Kacperska, Magdalena
  Polska gospodarka i polski rynek pracy, jako elementy wspólnego rynku UE dają ogromne możliwości zarówno w zakresie handlu i usług, jak i podejmowania działalności gospodarczej oraz zatrudnienia dla obywateli państw członkowskich. Jednak na rynkach pracy krajów członkowskich zatrudniona jest również spora liczba osób spoza granic Unii, czyli tzw. krajów trzecich. Migracje o charakterze zarobkowym stanowią nieodłączną cechę nierównomiernego rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych państw i będą zawsze odgrywały istotną rolę zarówno z punktu widzenia krajów przyjmujących, jak i wysyłających. Starzejące się społeczeństwo i coraz lepsza sytuacja na rynku pracy w Polsce, sprawiają, że wzrasta zapotrzebowanie na pracowników z państw trzecich.
 • Item
  Imigracja zarobkowa do Polski. Casus Ukraińców (2014-2017)
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2018) Adamczyk, Anita
  Celem artykułu jest analiza imigracji zarobkowej Ukraińców do Polski w latach 2014-2017. W nim przedstawiono dane będące wynikiem badań ukraińskich i polskich instytucji w zakresie migracji ukraińskich pracowników. Przeanalizowano statystyki dotyczące ich aktywności na polskim rynku pracy. Ukazano także wpływ ukraińskich pracowników na rozwój ekonomiczny Polski. W artykule postawiono tezę, że aktywność Ukraińców miała pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki.