Imigranci zarobkowi na polskim rynku pracy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Economic immigrants on the Polish labor market

Abstract

Polska gospodarka i polski rynek pracy, jako elementy wspólnego rynku UE dają ogromne możliwości zarówno w zakresie handlu i usług, jak i podejmowania działalności gospodarczej oraz zatrudnienia dla obywateli państw członkowskich. Jednak na rynkach pracy krajów członkowskich zatrudniona jest również spora liczba osób spoza granic Unii, czyli tzw. krajów trzecich. Migracje o charakterze zarobkowym stanowią nieodłączną cechę nierównomiernego rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych państw i będą zawsze odgrywały istotną rolę zarówno z punktu widzenia krajów przyjmujących, jak i wysyłających. Starzejące się społeczeństwo i coraz lepsza sytuacja na rynku pracy w Polsce, sprawiają, że wzrasta zapotrzebowanie na pracowników z państw trzecich.
Polish economy and labor market, as part of the EU’s common market, offer enormous opportunities in terms of both economic activity and employment for the citizens of member states. However, member states employ also a large number of people from outside the Union, i.e. from third countries. Economic migration is an inseparable feature of diversified social and economic development of individual countries and will always play an important role from the point of view of both receiving and sending countries. The aging society and improving situation on the labor market in Poland have increased the demand for workers from third countries.

Description

Sponsor

Keywords

imigracja, teorie migracji, rynek pracy, siła robocza, państwa trzecie, migration, migration theories, labor market, workforce, third countries

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018, nr 2, s. 137-156.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego