Rola i wpływ mediów na postawy prosportowe młodzieży akademickiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

The role and influence of the media on the attitude of students to sports

Abstract

Kluczowym pytaniem badawczym w przypadku tego opracowania, była próba ustalenia czy media mogą mieć wpływ na postawy prozdrowotne, w szczególności sprzyjające podejmowaniu aktywności fizycznej, a nadto w jakich formach i na jakich płaszczyznach komunikacji medialnej należy skutecznie upowszechniać wzorce postępowania w zakresie promowania postaw prozdrowotnych, aby dotrzeć do grupy docelowej. Podjęta została próba określenia źródeł, z których studenci czerpią informacje na temat sportu, a także jak kształtują się ich zainteresowania dyscyplinami i wydarzeniami sportowymi, oczekiwania, gusta i preferencje związane z przekazami medialnych o tematyce sportowej, jak również postawy prozdrowotne. Badanie zostało przeprowadzone w 2017 r. poprzez ankietyzację studentów w wybranych ośrodkach akademickich. Uzyskano łącznie 489 ankiet, zawierających odpowiedzi studentów kilku polskich uczelni z różnych miast.
The key research question in this paper was an attempt to determine whether the media can have influence on health attitudes, in particular encouraging physical activity or practicing sports, and what forms and levels of communication via the media should be used to ensure effective promotion of pro-health attitudes among students. An attempt was made to identify the sources from which students get information about sports, as well as to determine their interest in sport disciplines and events, expectations and preferences related to sports media coverage, as well as pro-health attitudes. The study was conducted in 2017, by surveying students in selected aca-demic centers. A total of 489 questionnaires were received, containing the answers of students from several Polish universities in different cities.

Description

Sponsor

Keywords

wpływ mediów, postawy prosportowe młodzieży akademickiej, media społecznościowe a sport, media influence, sports activities, pro-sports attitudes, social media and sport

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018, nr 2, s. 5-15.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego