Bunt kobiet: w poszukiwaniu źródeł świadomości równościowej (od XVII do lat 60. XX wieku)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Women’s Rebellion: in Search of the Sources of Awareness of Gender Equality (17th century to the 1960s)

Abstract

XX wiek bywa nazywany „stuleciem kobiet”. Feminizm drugiej fali, poprzedzony zaangażowaniem sufrażystek i ich skuteczną walką o prawa polityczne, doprowadził do przyspieszenia procesu kształtowania samoświadomości kobiet. Wszelako proces ten rozpoczął się znacznie wcześniej. Dziewiętnastowieczne protesty emancypantek poprzedzała stuletnia historia buntów kobiet. Wprawdzie ich motywacja na etapie siedemnasto- i osiemnastowiecznych kontestacji miała przede wszystkim charakter ekonomiczny i polityczny, a działania te były wspomagające względem aktywności mężczyzn, lecz rodziła się już wówczas refleksja nad nieekwiwalentnością społecznego wkładu kobiet i ich rzeczywistej partycypacji. Niniejszy artykuł jest zatem poświęcony owym nieśmiałym początkom odradzającej się świadomości równościowej, wyrażanej w różnych formach buntu i protestu.
The 20th century is sometimes called the „century of women.” Feminism of the second wave, preceded by the involvement of suffragists and their effective fight for political rights, accelerated the process of shaping women’s self-consciousness. However, this process started much earlier. The 19th century protests of emancipated women had been preceded by a hundred-year history of women’s rebellions. Although their motivation at the stage of contestations in the 17th and 18th centuries was primarily economic and political, and they only supported men’s activity, still the reflection on the inadequacy of social contribution of women and their actual participation was born. This article is therefore devoted to these timid beginnings of the revived awareness of equality, expressed in various forms of rebellion and protest.

Description

Sponsor

Keywords

feminizm, kobiety, ruchy społeczne, protest społeczny, świadomość równościowa, równouprawnienie, feminism, women, social movements, social protest, equality awareness, equality

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018, nr 2, s. 173-189.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego