Transfer ujemny a kompetencja językowa. Język polski w nauczaniu Słowian

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-05-11T13:12:02Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The negative transfer vs. language competence. Teaching Polish to Slavs

Abstract

Przedmiotem badań były kompetencje językowe Słowian uczestniczących w procesie nauczania języka polskiego jako obcego. Słowianie są komunikatywni - nawet już na początku procesy glottodydaktycznego. To powoduje, że jest to bardzo specyficzna gruba kursantów - inna niż wszystkie pozostałe.Badania koncentrowały się na dwóch głównych zagadnieniach - produkcji i recepcji komunikatu językowego. Specyficzne słowiański interferencje były charakteryzowane w kontekście najważniejszych elementów procesy nauczania języka obcego (fonetyki/wymowy, gramatyki, leksyki).Najważniejsze wnioski:istnieje możliwość stworzenia systemu efektywnego nauczania Słowian, którzy zainteresowani są językiem polskim jako obcym; w przypadku kontaktu języków słowiańskich cechy prozodyczne są istotnym czynnikiem, który warunkuje zrozumienie przekazu ustnego; istnieje możliwość stworzenia listy wspólnych trudności i interferencji w polszczyźnie cudzoziemców-Słowian.
The research subject was language competence of Slavs participating in the process of learning Polish as a foreign language. The Slavs are a communicative group from the very beginning of the learning process. This is unique for Slavs and differentiates them from other groups of learners. The research was focused on two main areas – production and reception of a language communicate. The interferences specific Slavs were characterized in the context of the most important elements of foreign language teaching process (phonetics, grammar, lexical system).Conclusions: It is possible to create an effective teaching system for Slavs who show interest in learning Polish as a foreign language; during the communication process in different Slavic languages the prosodic features are important factor in understanding verbal message; It is possible to create a list of difficulties and interferences in Polish of Slavs that learn Polish as a foreign language.

Description

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiej

Sponsor

Keywords

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego