Tendencje socjolingwistyczne i funkcje pragmatycznodyskursywne zjawisk językowo-dialektalnych w komunikacie reklamowym paleotelewizji włoskiej – analiza przekazu medialnego w „Carosello” (1957-1977)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Sociolinguistic tendencies and pragmatic-discursive functions of linguistic-dialectic phenomena in the advertising message of Italian paleotelevision – analysis of media language in “Carosello” (1957-1977)
Tendenze sociolinguistiche e funzioni pragmaticodiscorsive dei fenomeni di contatto lingua-dialetto nel messaggio pubblicitario della paleotelevisione italiana: analisi del parlato trasmesso di Carosello (1957-1977)

Abstract

Poniższa praca ma na celu analizę socjolingwistyczną języka przekazu telewizyjnego w niepowtarzalnym programie reklamowym Carosello emitowanym na przestrzeni dwudziestu lat, od 1957 do 1977 roku, w okresie paleotelewizji włoskiej, w którym – wśród innych czynników – media umożliwiały widzom kontakt ze standardowym językiem włoskim i wspierały jego naukę. Bezpośrednim celem pracy jest przede wszystkim zidentyfikowanie repertuaru językowego, w ramach którego przebiegała wypowiedź przekazu reklamowego, jak i wyodrębnienie funkcji pragmatyczno-dyskursywnych, które w sposób prawdopodobny poprzedzałyby wybór odmian języka obecnych w tych komunikatach. Aby dokonać selekcji i analizy badanego zbioru, skoncentrowano uwagę na przełączaniu kodów (code-switching, code-mixing, tagswitching), traktując te zjawiska jako moment kulminacyjny nacechowania językowego i funkcjonalnego w tekstach pochodzących z Carosello. The aim of the present work has been the sociolinguistic analysis of media language in the one of a kind advertising programme Carosello, broadcast over the course of twenty years, from 1957 to 1977, in the era of the so-called Italian paleotelevision, the time when the media gave the viewers exposure to the standard Italian and enabled its acquisition. The main aim of this research has been to identify the linguistic repertoire of the language in the advertising messages and pragmatic-discursive functions, which probably determined the choice of language varieties present in them. The selection and analysis of the corpus was centred around the phenomena associated with the relation between language codes (codeswitching, code-mixing, tag-switching), treating them as the culminating point of linguistic and functional characteristics of the texts from Carosello in the examined corpus. La presente ricerca ha per oggetto l’analisi sociolinguistica del parlato trasmesso televisivo del programma pubblicitario unico nel suo genere Carosello, andato in onda per vent’anni, dal 1957 al 1977, periodo incluso nella cosiddetta era paleotelevisiva italiana, nella quale – fra gli altri fattori – i media favorirono il pubblico nell’avvicinamento enell’apprendimento della lingua italiana. L’obiettivo è innanzitutto quello di individuare il repertorio linguistico entro il quale si muoveva il parlato trasmesso dei comunicati pubblicitari nonché la mappatura delle funzioni pragmatico-discorsive cheplausibilmente starebbero a monte alla scelta delle varietà in essi presenti. Per compiere la selezione el’analisi si è concentrata l’attenzione sui fenomeni di contatto fra i codici (code-switching, code-mixing, tagswitching), considerandoli il momento culminante della marcatezza linguistica e funzionale nei testi dei caroselli del corpus d’indagine.

Description

Wydział Neofilologii

Sponsor

Keywords

socjolingwistyka włoska, reklama telewizyjna, funkcje pragmatyczno-dyskursywne, code-switching, codemixing, Italian sociolinguistics, television advertisement, pragmatic-discursive functions, sociolinguistica italiana, pubblicità televisiva, trasmesso, funzioni pragmatico-discorsive, codeswitching

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego