Grafika Jana Piotra Norblina (1745-1830). Studium z zakresu problemów warsztatowych i ideowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-11-26

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The graphic work of Jean Pierre Norblin (1745-1830). A study of the iconography and technique of his prints

Abstract

Dysertacja poświęcona jest grafice Jana Piotra Norblina (1745-1830), francuskiego artysty, który spędził w Polsce 30 lat, między 1774 a 1804 rokiem. Artysta między 1762 a 1808 rokiem stworzył 97 akwafort, spośród których 94 wykonał w latach 1773-1789. Większość z nich nawiązuje do twórczości Rembrandta van Rijn. Norblin wpisuje się tym samym w nurt modnej w XVIII w. grafiki rembrandtyzującej. Dysertacja omawia genezę twórczości rytowniczej Norblina, opisując okres jego nauki w Paryżu oraz sylwetkę jego głównego polskiego mecenasa, ks. Adama Kazimierza Czartoryskiego. Analizy rycin uwzględniają ich związki z dziełami Rembrandta oraz jego naśladowców z XVII i XVIII w. Zwracają też uwagę na relacje z obserwowaną przez rytownika polską rzeczywistość. Omówiony został też fenomen grafiki rembrandtyzujacej w Europie XVIII w., głównie we Francji, ojczyźnie Norblina, i w krajach niemieckich, gdzie zjawisko to przybrało szczególnie dojrzałą i różnorodną formę. Ten kontekst pozwala podkreślić oryginalność twórczości graficznej Norblina. Istotną częścią dysertacji jest katalog stanowy, w którym szczegółowo omówione zostały wszystkie akwaforty autorstwa Norblina a także prace graficzne innych artystów wykonane na podstawie jego dzieł. Wszystkie omawiane ryciny zostały zilustrowane, a towarzyszą im reprodukcje licznych dzieł, które tworzą dla nich kontekst.
The subject of the thesis is the graphic art of Jean-Pierre Norblin (1745-1830), a French artist who spent 30 years in Poland, between 1774 and 1804. The artist created 97 prints between 1762 and 1808, of which 94 were made between 1773 and 1789. Most of them refer to the works of Rembrandt van Rijn. Norblin’s may be seen as one of rembrandtesque etchers of his time. The thesis discusses the origins of Norblin graphic art, describing his studies in Paris and the silhouette of his main Polish patron, prince Adam Kazimierz Czartoryski. Analysis of the prints take into account their relationship with the works of Rembrandt and his followers from the seventeenth and eighteenth centuries. They also draw attention to their relationship with the Polish reality of that time. The thesis discusses the phenomenon of rembrandtesque etching in the eighteenth century Europe, mainly in France, Norblin’s home, and in Germany, where the phenomenon has taken on a particularly mature and diverse forms. This context emphasizes the originality of the Norblin’s work. An important part of the thesis is the catalogue raisonné, where all Norblin’s etchings are discussed in detail as well as prints of other artists made on the basis of his works. All Norblin’s etchings are illustrated. They are accompanied by reproductions of works that form the art-historical context for them.

Description

Wydział Historyczny: Instytut Historii Sztuki

Sponsor

Keywords

grafika, printmaking, akwaforta, etching, sztuka 18 Wieku, 18 Century Art, Jan Piotr Norblin, Jean Pierre Norblin, rembrandtyzm, rembrandtism

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego