Social Determinants of Crime and Hatred Incidents at Mass Sports Events in Poland

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Społeczne uwarunkowania zjawisk przestępczości i nienawiści w przestrzeni masowych imprez sportowych w Polsce

Abstract

Crime and hatred have been a permanent part of mass events organized in Poland. The situation is the most difficult in the case of football matches, especially at the national level. Despite legal changes and many measures adopted by sports clubs, the police and other institutions, not only has the situation not changed but there are symptoms of its deterioration. It is extremely worry- ing that these informal groups form structures that operate following the principles characteris- tic of organized crime. The subject of study in this article are the phenomena of crime and hatred occurring at mass events organized in Poland; its purpose is to identify the causes and present conclusions regarding necessary actions, based on an analysis of statistics and reports. Methods characteristic of theoretical studies have been employed developing this study, as well as the results of surveys conducted in 2014. The basic research problems involve finding answers to the following questions: • – Did the determination of police in ensuring the safety of the EURO 2012 final tournament calm the mood and improve security of mass events? • – What is the current scale of crime, hooligan acts and collective violations of security and public order in relation to mass events organized in Poland today? • – Are the solutions in this area systemic, durable and consistent? The hypothesis was that, although public security authorities have been implementing a wide range of measures, crime and deep-rooted hatred towards enemy clubs and ideological opponents continue to be a hallmark of football fan circles and thus of some mass events organized in Poland. The inconsistent continuation of good practices adopted in the past, perceiving the problem only in terms of isolated incidents, and the lack of statistics that would help to prepare precise scientific analyses, all require moderation in predicting positive changes in this narrow area of public security.
Przestępczość i nienawiść mają swoją ugruntowaną pozycję w przestrzeni imprez masowych organizowanych w Polsce. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy rozgrywek piłki nożnej, zwłaszcza szczebla krajowego. Mimo zmian prawnych i wielu przedsięwzięć podejmowanych przez kluby, Policję i inne instytucje, sytuacja nie ulega zmianie, co więcej pojawiają się symptomy jej pogarszania. Niezwykle niepokojące jest to, że te nieformalne grupy tworzą struktury funkcjonujące na zasadach charakterystycznych dla przestępczości zorganizowanej. Przedmiotem badań niniejszej publikacji były zjawiska przestępczości i nienawiści pojawiające się w przestrzeni imprez masowych organizowanych w Polsce, celem natomiast określenie przyczyn i przedstawienie wniosków dotyczących koniecznych działań, na podstawie analizy, dokonanej przez pryzmat statystyk i dokumentów sprawozdawczych. Wykorzystano metody charakterystyczne dla badań o profilu teoretycznym, przywołano też wyniki badań ankietowych prowadzonych w 2014 r. Podstawowe problemy badawcze dotyczyły poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania: • – Czy determinacja działań Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa turnieju finałowego EURO 2012 przyniosła uspokojenie nastrojów i poprawę bezpieczeństwa w obszarze imprez masowych? • – Jak przedstawia się obecnie skala przestępczości, czynów chuligańskich oraz zbiorowych naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z organizowanymi imprezami masowymi w Polsce? • – Czy działania w tym obszarze mają charakter systemowych, trwałych i konsekwentnych rozwiązań? Hipoteza zakładała: że, mimo podejmowania, przez organy bezpieczeństwa publicznego, szeroko zakrojonych działań, stan przestępczości i głęboko zakorzeniona nienawiść, do zidentyfikowanych przeciwników klubowych i ideologicznych, są ciągle znakiem rozpoznawczym środowisk kibolskich uczestniczących w części imprez masowych w Polsce. Brak kontynuacji dobrych rozwiązań, dostrzeganie problemu jedynie przez pryzmat zaistniałych incydentów, brak części danych statystycznych dających możliwość przygotowania precyzyjnych analiz naukowych, każą zachować umiar w przewidywaniu pozytywnych zmian w tej wąskiej przestrzeni bezpieczeństwa publicznego.

Description

Sponsor

Keywords

crimes, hatred, mass events, security, police, supporters, football, przestępstwa, nienawiść, imprezy masowe, bezpieczeństwo narodowe, Policja, kibice, piłka nożna

Citation

Przegląd Strategiczny, 2019, nr 12, s. 215-231.

Seria

ISBN

ISSN

2084-6991

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego