Political Security in Authoritarian Systems with a Resource Rent Economy: a Result of the „Social Contract” and High Resource Prices?

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Bezpieczeństwo polityczne w systemach autorytarnych z gospodarką opartą na rencie surowcowej: wynik „umowy społecznej” i wysokich cen surowców?

Abstract

Most researchers believe that states which are rich in natural resources are more able to main- tain political stability in comparison to countries without such an access to exceptional profits. However, some rent resource autocracies are unanimously considered fragile, and their ability to extract maximum rents does not always contribute to political and economic security during price fluctuations. Based on the idea that the state’s ability to extract resources imposes on it certain ob- ligations, the research question touches upon the quality of governance as a supposed core factor, which mediates the resource dependence and political security in terms of stateness and the ability to fulfil the “social contract.” The latter is described as implementation of political decisions, pro- vision of public goods and services. However, the quality of governance is substantially different in various autocratic systems. Using case-study and descriptive statistics, the authors try to reveal the context and ascertain which factors trigger the horizon length of autocrats` political strategies during rising and falling resource prices. The authors affirm that resource dependence negatively affects political security less due to an absence of economic growth during price breaks, and more due to the struggle of political elites for the redistribution of resources, absence of disciplinary mechanisms, weak representation and accountability systems, and poor enabling environments as a basis for quality of resource management. The authors conclude that political security in autocratic resource economies is achieved through the coexistence of political will and triggers, conducive to specifying the length of the planning horizon.
Większość badaczy uważa, że państwa bogate w zasoby naturalne mają większą zdolność utrzymywania stabilności politycznej w porównaniu do krajów bez takiego dostępu do wyjątkowych zysków. Jednak niektóre reżimy autokratyczne oparte na rencie surowcowej są jednogłośnie uważane za niestabilne, a ich zdolność do uzyskiwania maksymalnych korzyści nie zawsze przyczynia się do bezpieczeństwa politycznego i gospodarczego podczas wahań cen. Opierając się na założeniu, że zdolność państwa do wydobywania zasobów nakłada na nie pewne obowiązki, zadano pytanie badawcze dotyczące jakości rządzenia jako domniemanego kluczowego czynnika pomiędzy zależnością od zasobów i bezpieczeństwem politycznym państwa a zdolnością do wypełniania przez nie “umowy społecznej.” Tę ostatnią określa się jako realizację decyzji politycznych oraz dostarczanie dóbr publicznych i usług. Jednak jakość rządzenia jest zasadniczo różna w różnych systemach autokratycznych. Wykorzystując studium przypadku i statystyki opisowe, autorzy starają się ukazać kontekst i ustalić, które czynniki wpływają na określenie horyzontu strategii politycznych stosowanych przez autokratyczną władzę podczas wzrostu i spadku cen zasobów. Autorzy potwierdzają, że zależność od zasobów negatywnie wpływa na bezpieczeństwo polityczne w mniejszym stopniu z powodu braku wzrostu gospo- darczego podczas obniżek cen, a bardziej ze względu na walkę elit politycznych o redystrybucję zasobów, brak mechanizmów dyscyplinujących, słabą reprezentację i systemy odpowiedzialności oraz brak sprzyjających warunków będących podstawą dobrego zarządzania zasobami. Autorzy dochodzą do wniosku, że bezpieczeństwo polityczne w autokratycznych gospodarkach zasobowych osiąga się w drodze współistnienia woli politycznej i czynników wpływających na określenie długości horyzontu planowania.

Description

Sponsor

Keywords

political security, resource rent economies, resource dependence, natural resource rents, authoritarian regime, quality of government, social contract, case study, political disciplining, co-optation, resource management, price fluctuations, bezpieczeństwo polityczne, gospodarka oparta na rencie surowcowej, zależność surowcowa, renta surowcowa, reżim autorytarny, jakość rządzenia, umowa społeczna, studium przypadku, dyscyplinowanie polityczne, kooptacja, zarządzanie zasobami, wahania cen

Citation

Przegląd Strategiczny, 2019, nr 12, s. 299-318.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego