INTERTEMPORALNA PROBLEMATYKA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

INTERTEMPORAL ISSUES IN ADMINISTRATIVE LAW

Abstract

Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel przedstawienie podstawowej intertemporalnej problematyki prawa administracyjnego. Problematyka ta jest niezwykle złożona i – wbrew utrwalonym przesądom o jakoby uboższej problematyce teoretycznej prawa administracyjnego – wykazuje nawet większą złożoność od tak rozwiniętej dyscypliny, jak prawo cywilne. Związane jest to z samą charakterystyką prawa administracyjnego. Zapewne stąd na gruncie prawa administracyjnego spotykamy się nie tylko z zastosowaniem wszystkich podstawowych zasad opisowych prawa administracyjnego, lecz także z zasadami w którymś ze swoich aspektów szczegółowymi (na przykład zasada aktualności, zasada lex mitior retro agit). Istotne jest również to, że również na gruncie prawa administracyjnego występują rozstrzygnięcia intertemporalne, których treść, jeśli w ogóle, to jedynie częściowo jest wyznaczana regulacjami pozytywnymi.
This paper aims at presenting the fundamental intertemporal issues in administrative law. Those issues are highly complex and, contrary to the existing fixed opinions on the seemingly poorer theoretical content of administrative law, reveal even greater complexity than the well developed disciplines such as civil law, which arises from the very nature of administrative law. Thus, most certainly, when it comes to administrative law, we deal not only with the application of its all basic descriptive principles, but also with detailed principles such as, for example, the lex mitior retro agit principle. What is also of material importance is the fact that intertemporal solutions are also present in administrative law, but their content is, if at all, only partially determined by positive regulations.

Description

Sponsor

Keywords

prawo administracyjne, administrative law, prawo intertemporalne, intertemporal law, zasady opisowe, descriptive principles, zasady dyrektywalne, detailed principles, zasada lex retro non agit, lex retro non agit, zasada lex mitior retro agit, lex mitior retro agit principle, rozstrzygnięcie intertemporalne, intertemporal solutions

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 1, s. 5-20

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego