Treść i wykonywanie współwłasności w częściach ułamkowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Content and exercise of the fractional co-ownership

Abstract

Przedmiotem rozprawy jest problematyka normatywnej konstrukcji współwłasności w częściach ułamkowych ukształtowanej w Kodeksie cywilnym. Celem rozprawy jest wyjaśnienie konstrukcji normatywnej współwłasności w częściach ułamkowych określonej przepisami Kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem treści przysługujących współuprawnionym praw oraz przyjętego modelu ich wykonywania. Rozważania zawarte w niniejszej pracy opierają się na założeniu, że w ramach współwłasności w częściach ułamkowych występują równolegle dwa prawa podmiotowe, tj. wspólne prawo własności oraz udział we wspólnym prawie własności, a także na rozróżnieniu pojęcia treści, sposobu wykonywania i faktycznego realizowania praw podmiotowych. Zakres przeprowadzonych badań objął m.in. przedmiot współwłasności; istotę współwłasności; prawa współwłaścicieli, a w szczególności: prawo do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną, prawo do podejmowania tzw. czynności zachowawczych, współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej, prawo do rozporządzania swoim udziałem, prawo do żądania zniesienia współwłasności; umowne modyfikacje sposobu wykonywania praw współwłaścicieli; obowiązki współwłaścicieli; związanie udziału we wspólnym prawie własności z innym prawem.
The subject of the dissertation is the issue of normative construction of the fractional co-ownership established in the Polish Civil Code. The aim of the dissertation is to explain the normative construction of the fractional co-ownership, as defined by the provisions of the Civil Code, with particular emphasis on the content of the co-owners' rights and the established model for exercising them. The considerations included in this work are based on the assumption that within the framework of co-ownership in fractions of shares there are two parallel subjective rights, i.e. a (joint) ownership and co-owners' shares, as well as on the distinction between the concept of content, way of exercising and actual exercising of subjective rights. The scope of the research included, among others, the subject of the co-ownership; the essence of co-ownership; rights of co-owners, and in particular: the right to cooperate in managing a subject of the co-ownership, the right to undertake so-called preservative actions, co-possession and use of a subject of the co-ownership, the right to dispose of own's share, the right to demand the dissolution of co-ownership; contractual modifications of the way of exercising the co-owners' rights; duties of co-owners; relating a co-owner’s share with another right.

Description

Wydział Prawa i Administracji

Sponsor

Keywords

współwłasność w częściach ułamkowych, udział współwłaściciela, prawa współwłaścicieli, obowiązki współwłaścicieli, własność, fractional co-ownership, co-owners's share, rights of co-owners, responsibilities of co-owners

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego