UZASADNIANIE PRZEZ TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY ODROCZENIA UTRATY MOCY OBOWIĄZUJĄCEJ AKTU NORMATYWNEGO

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

JUSTIFICATION FOR THE POSTPONEMENT BY THE CONSTITUTIONAL COURT

Abstract

Zgodnie z artykułem 190 ust. 3 Konstytucji, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z tym że Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Przepis ten nie jest jasny i źle oddziałuje na stosunki między Trybunałem a sądami. Dlatego doniosłą rolę w tym obszarze zagadnień odgrywa argumentacja Trybunału Konstytucyjnego na rzecz odroczenia terminu utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Autor wskazuje, że argumentacja ta może być ujęta na trzy sposoby. Pierwszy – deontologiczno-aksjologiczny – polega na wskazaniu, że odroczenie utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego jest uzasadnione ze względu na to, iż chroni/realizuje określone zasady/wartości konstytucyjne bez odniesienia się do jakichś skutków owego odroczenia dla stron postępowania. Drugi sposób uzasadniania – teleologiczno-konsekwencyjny – opiera się na założeniu, że odroczenie przynosi określone skutki dla stron, które to skutki są oceniane dodatnio, ze względu na cele/wartości samego postępowania. Trzeci sposób – mieszany – łączy elementy dwóch wcześniej wymienionych sposobów argumentowania na rzecz odroczenia utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego.
Pursuant to Article 190 clause 3 of the Constitution, judgments issued by the Constitutional Court (Trybunał Konstytucyjny) take effect as of the date when published, although the Constitutional Court may determine a different date as of which a given normative act will cease to be binding. This provision is not explicit and consequently results in differences in the application of law by the Constitutional Court and other courts. Therefore of great importance are the arguments brought up by the Constitutional Court that advocate postponement of the loss of validity of a binding normative act. These arguments are of three types: (i) from the point of view of the deontological- axiological approach it may be argued that the postponement of the date at which a binding normative act shall lose validity is justified because it will protect or provide protection of certain constitutional values regardless any possible consequences of such postponement for the parties of the proceeding; (ii) from the teleologic-consequential point of view, postponement is worthwhile as it generates (the desired) positive consequences; (iii) there are mixed type arguments that combine elements of the two former types of argumentation.

Description

Sponsor

Keywords

akt normatywny, normative act, moc obowiązująca, validity, Konstytucja RP, Constitution of Poland, Trybunał Konstytucyjny, Constitutional Court

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 3, s. 5-13.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego