System penitencjarny Kirgistanu i jego przemiany: od kar plemiennych ku nowoczesnym rozwiązaniom resocjalizacyjnym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The penitentiary system of Kyrgyzstan and its transformation: from tribal punishment to modern solutions of resocialization
Пенитенциарная система Киргизстана и ее изменения: от традиционных наказаний к современным решениям ресоциализации

Abstract

Od odzyskania niezależności Kirgistanem, w systemie penitencjarnym destrukcji uległa działalność korekcyjna, psychologiczna i wychowawcza wobec skazanych, jednak teraz ten system znajduje się w fazie reformowania. Celem rozprawy są badanie kształtowania i rozwoju systemu penitencjarnego w Kirgistanie przez pryzmat resocjalizacji, a również analiza i ocena wpływu obecnej sytuacji w zakresie struktury kierowania, personelu więziennego, subkultury kryminalnej, warunków w zakładach karnych i ich wpływ na działalność korekcyjną. W prace rozpatrywano możliwości aplikacji teorię i światowe praktyki resocjalizacyjnej wobec skazanych w kontekście kirgiskiego systemu penitencjarnego. Novum rozprawy - teoretyczne i praktyczne rekomendacji w zakresie udoskonalenia systemu resocjalizacji skazanych w zakładach karnych i ich readaptacji po zwolnieniu. Materiały badania, mogą być wykorzystane państwowymi strukturami w zakresie wykonania kar kryminalnych w Kirgistanie w celu reformowania systemu penitencjarnego i rozwoju instytutu probacji.
The penitentiary system of Kyrgyzstan faces difficulties consisting of social, psychological and educational factors in the work with prisoners since the time of Kyrgyzstan independency. Now the penitentiary system of Kyrgyzstan is in the reforming phase. The purpose of the dissertation is to research of emergence and development, to make the analysis and evaluation of the penitentiary system in Kyrgyzstan. It also focuses to analyze the management structure, prison staff, criminal subculture, to highlight the conditions in penal institutions and their influence on correctional activities. The research also focuses on the possible application of theory and practices to socialize the international penal practice in the Kyrgyzstan context of penitentiary system. Scientific novelty (innovation) of dissertation is to develop the theoretical and practical regulations and to give recommendations to improve the socialization system of the prisoners in the penal colonies and their preadaptation after releasing. These research-developed issues might be used by the state structures in the sphere of execution of punishment for reforming penitentiary system and development probation service in the Kyrgyz Republic .
С момента независимости Киргизстана, ее пенитенциарная система столкнулась с трудностями, состоящих из социальных, психологических и воспитательных факторов в работе с заключенными, однако на сегодня она находится в фазе реформирования. Целью диссертации является исследование становления и развития пенитенциарной системы в Киргизстане через призму ресоциализации, анализ и оценка текущей ситуации в сфере структуры управления системой, тюремного персонала, криминальной субкультуры, условий содержания в исправительных учреждениях и их влияние на воспитательную деятельность. В работе рассматриваются возможности применения теории и мировой практики ресоциализации осужденных в условиях исправительной системы Киргизстана. Научная новизна диссертации заключается в представлении теоретических и практических рекомендаций по усовершенствованию системы ресоциализации осужденных в исправительных колониях и их реадаптации после освобождения. Материалы исследовательской работы, могут быть использованы органами управления в сфере исполнения наказания Киргизской Республики для реформы пенитенциарной системы и развития службы пробации.

Description

Wydział Studiów Edukacyjnych

Sponsor

Keywords

resocjalizacja, convicts, Исправительное учреждение, skazany, penitentiary system, Исправительное учреждение, system penitencjarny, осужденный пенитенциарная система, terapia, prison, zakład karny, resocialization, therapy, ресоциализация, терапия

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego