Non-Governmental Organizations as Actors of Ukrainian Politics of Memory

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Organizacje pozarządowe jako aktorzy ukraińskiej polityki pamięci

Abstract

The article investigates the role of non-governmental organizations as subjects (actors) of Ukrainian politics of memory, as well as the mechanisms used by them to influence the forma- tion of the historical memory of Ukrainian society. The authors resort to comparative qualita- tive research, using an empirical-interpretative version of the method of studying specific cases (case study). The objects of analysis are: the Center for the Study of the Liberation Movement, “Tkuma” Ukrainian Institute for Holocaust Studies, and the Babyn Yar Holocaust Memorial Center. The results of the study indicate that NGOs are actively influencing the process of form- ing the historical memory of Ukrainian society. Methods of such influence can be both direct (through various educational activities) and indirect (through interaction with state institutions responsible for the implementation of national memory policy). The effectiveness of this influence is determined by such important factors as the availability of sponsors with significant financial means and/or lobbyists in government agencies and institutions that are part of the state memory policy infrastructure.
Artykuł bada rolę organizacji pozarządowych jako podmiotów (aktorów) ukraińskiej polityki pamięci, a także stosowane przez nich mechanizmy wpływające na kształtowanie pamięci historycznej społeczeństwa ukraińskiego. Autorzy stosują porównawcze badania jakościowe, wykorzystując empiryczno-interpretacyjną wersję metody badania konkretnych przypadków (studium przypadku). Przedmiotami analizy są: Centrum Badań Ruchu Wyzwolenia, Ukraiński Instytut Badań nad Holokaustem „Tkuma” oraz Centrum Pamięci o Holokauście Babyn Yar. Wyniki badań wskazują, że organizacje pozarządowe aktywnie wpływają na proces kształtowania pamięci historycznej społeczeństwa ukraińskiego. Wpływ ten może być wywierany za- równo metodami bezpośrednimi (poprzez różnorodne działania edukacyjne), jak i pośrednimi (poprzez interakcje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za wdrażanie krajowej polityki pamięci). Skuteczność tego wpływu zależy od tak ważnych czynników, jak dostępność sponsorów dysponujących znacznymi środkami finansowymi i/lub lobbystów w agencjach rządowych i instytucjach będących częścią infrastruktury polityki pamięci państwa.

Description

Sponsor

Keywords

non-governmental organizations, politics of memory, memory policy, Ukraine, organizacje pozarządowe, polityka pamięci, Ukraina

Citation

Przegląd Strategiczny, 2019, nr 12, s. 379-391.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego