Młodzież wobec macierzyństwa i jego kulturowej kreacji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Macierzyństwo było i jest przedmiotem zainteresowania szeregu dziedzin naukowych, gdyż sygnały istnienia problemów w sferze macierzyństwa płyną z wielu różnych obszarów rzeczywistości. Jednocześnie empirycznie udowodniona względnie wysoka ranga wartości rodzinnych skłania do dalszej refleksji nad szczegółowymi kwestiami pozostającymi tym w obszarze, tym bardziej, że żyjąc w czasach naznaczonych różnorakimi przemianami, jesteśmy świadkami transpozycji, dotykających społeczeństwo polskie, także w odniesieniu do wartości i postaw związanych z rodziną i rodzicielstwem. W obliczu tegoż rodzą się pytania o miejsce macierzyństwa (rodzicielstwa) w hierarchiach wartości współczesnych Polaków oraz budzą się uzasadnione obawy o to, jakie wybory będą dokonywane na polu wartości, zwłaszcza przez młode pokolenie. Ponadto zdaje się, że badania nad aksjologią młodzieży nigdy nie tracą na ważności, gdyż znajomość cenionych i odrzucanych przez nią wartości jest fundamentalna dla organizowania efektywnych zabiegów socjalizacyjnych, w poszukiwaniach strategii optymalizacji procesów tworzenia i utrwalania pożądanych społecznie postaw i wartości młodego pokolenia.
Maternity has been the subject of interest of a number of scientific disciplines since signals of the existence of problems in the sphere of maternity flow from many different areas of reality. At the same time the empirically proven relatively high importance of family values induces to further reflection on the detailed issues which are within this area, the more so that living in times marked by diverse transformations, we are witnesses of transpositions involving Polish society also in reference to values and attitudes connected with family and parenthood. In their view questions arise on the place of maternity (parenthood) in the hierarchies of values of modern Poles and cause justified concerns about which choices in the sphere of values will be made especially by the young generation. Moreover, it seems that studies of the axiology of young people never lose their value since the knowledge of values which they respect or reject is fundamental for organisation of effective socialisation procedures in the search of the strategy of optimalisation of processes of creation and strengthening of the socially commendable attitudes and values of the young generation.

Description

Sponsor

Keywords

młodzież, macierzyństwo, wartość kulturowa macierzyństwa, young people, maternity

Citation

Włodarczyk, Ewa. Młodzież wobec macierzyństwa i jego kulturowej kreacji. Seria Psychologia i Pedagogika nr 142. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 265.

ISBN

978-83-232-2027-5

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego