Stan rozwoju zgrupowań roztoczy z rzędu Gamasida w odnowieniach leśnych na terenie wielkoobszarowego pożarzyska w Nadleśnictwie Potrzebowice

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The development state of clusters of mites from the order Gamasida in the forest renewals of a large-scale forest post-fire area in Potrzebowice Forest District

Abstract

Celem badań było określenie charakterystyki jakościowej i ilościowej zgrupowań roztoczy glebowych z rzędu Gamasida na powierzchniach eksperymentalnych pożarzyska w Nadleśnictwie Potrzebowice, po 10 latach od odnowienia spalonego lasu oraz stwierdzenie wpływu: sposobu przygotowania gleby, gatunku drzewa wykorzystanego przy odnowieniu i czynników abiotycznych (tj. opadów atmosferycznych, temperatury, wilgotności i porowatości gleby) na obserwowane roztocze. Badania (2004-2005) przeprowadzono na 3 powierzchniach: (I) wyłączona z uprawy mechanicznej, (II) pełna płytka orka, (III) wyorane bruzdy, spulchnione pogłębiaczem, na których pobierano próby spod 3 gatunków drzew. Jako kontrolę wyznaczono powierzchnię w borze sosnowym. W 880 próbach zebrano 40 722 okazy roztoczy, należące do 62 gatunków, 15 rodzin i 2 podrzędów. Potwierdzono różnice istotne statystycznie (abundancja) między powierzchniami I>II, oraz I>III. Mechaniczny sposób przygotowania gleby najkorzystniej wpłynął na różnorodność i bogactwo gatunkowe. Przeprowadzone analizy ujawniły zmiany w strukturze zgrupowań roztoczy. Potwierdzono przydatność Gamasida w bioindykacji.
The aim of the study was to determine the characteristics of soil mites qualitative and quantitative groupings from the order Gamasida on experimental surfaces of post-fire area in Potrzebowice Forest District, 10 years after the renewal of the burnt forest and acknowledging the impact of: soil preparation method, tree species used for the renewal and abiotic factors (e.g. precipitation, temperature, humidity, soil porosity) on mite observed. The research (2004-2005) was performed in 3 areas: (I) excluded from the mechanical cultivation, (II) full plate ploughing, (III) ploughed furrows, loosened countersink in which samples were taken from three species of trees. The controlled area was the forest of pine trees. In 880 samples 40 722 specimens of mites were collected, belonging to 62 species, 15 families and 2 suborders. Statistically significant differences (the abundance) were confirmed between the surfaces I>II and I>III. The mechanical method of soil preparation most preferably influenced the species diversity and richness. The analyses revealed changes in the structure of mites clusters. The usefulness of Gamasida was confirmed in bioindication.

Description

Wydział Biologii

Sponsor

Keywords

Gamasida, pożarzyska wielkoobszarowe, large-scale forest post-fire area, las, ekologia, forest, ecology

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego