Armia Czerwona i czerwonoarmiści w Wielkopolsce w latach 1945-1946

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The Red Army and its soliders in Wielkopolska in 1945-1946

Abstract

Tematem niniejszej pracy doktorskiej jest obecność sowieckich sił zbrojnych na terytorium województwa poznańskiego w latach 1945-1946. W ujęciu obszaru badań, tytułowa „Wielkopolska” stanowi jedynie skrót myślowy. Termin nie został bowiem w literaturze dotychczas sprecyzowany. Arbitralne wyznaczenie obszaru badań było więc podyktowane koniecznością dokonania spójnej syntezy. Podobnymi względami uzasadniam dobór cezur czasowych. Początkową stanowi rozpoczęcie zimowej ofensywy Armii Czerwonej 12 stycznia 1945 roku znad Wisły. Cezurę końcową stanowi ukonstytuowanie 12 grudnia 1946 roku przy Północnej Grupie Wojsk Armii Sowieckiej w Polsce stanowiska Delegata Komitetu Rady Ministrów. W przedziale czasowym dzielącym te dwa ważne wydarzenia, można wskazać kluczowe zjawiska, ważne dla poznania tematyki zawartej w tytule pracy.
The subject of my doctoral dissertation considers the presence of the Soviet military within the territory of Poznań Voivodship in 1945-6. In terms of the object of my research, ‘Wielkopolska’ which is used in the title is just anheuristic shortcut. However, the term itself has not yet been sufficiently defined in the historiography. Therefore, the arbitrary determination of this research had to be built on a coherent synthesis. And in the same way, the considered here time span is justified. The beginning was set along with the winter offensive of the Red Army from the Vistula river on 12 Jan. 1945. The closing moment had been chosen with the establishment of the Deputy of the Council of Ministers, on 12 Dec. 1946, by the Northern Group of the Soviet Army in Poland. In the period between these two important events the key phenomenon may be presented, which were important for recognizing the problematics included in the title of this work.

Description

Wydział Historii

Sponsor

Keywords

Armia Czerwona, Red Army, Wielkopolska, Greater Poland, Sowieci, Soviets, wyzwolenie, liberation, 1945

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego