Samuela ze Skrzypny Twardowskiego „Satyr na twarz Rzeczypospolitej w roku 1640” (b. m. r.). Edycja krytyczna

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011-02-02T13:59:36Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Samuel of Skrzypna Twardowski “ Satyr na twarz Rzeczypospolitej w roku 1640” (WMD). Critical Edition

Abstract

Edycja krytyczna poematu składa się z trzech części: Wstęp, Edycja, Aneksy. Pierwsza- historycznoliteracki wstęp do edycji, omawia: postać Satyra (w mitologii, średniowieczu europejskim, literaturze staropolskiej oraz folklorze, teatrze i ikonografii); gatunek (na tle innych poematów i z pozycji innowacji narracyjnej, co wymagało zrewidowania listy staropolskich i europejskich poematów satyrowych, by ustalić wkład Twardowskiego w jego rozwój); tezy ideowe; historyczne i polityczne tło (zerwanego sejmu, myt morskich, niedawnych wojen, etc.); krytykę obyczajów (trybunał, wojsko, rodzina) oraz zjawiska językowe i retoryczne, odsłaniających artystyczne cechy poematu, od słownictwa do kompozycji, w tym: dedykację, retorykę, narratora, mitologizmy, przysłowia, styl, składnię i wersyfikację. Edycja utworu jest jego transkrypcją z podanymi przyległymi objaśnieniami. Nota edytorska omawia filiacje tekstu i zawiera wykaz koniektur, w słowniku podano znaczenia i sensy staropolskich wyrazów. Część trzecia składa się z dodatków komentatorskich, do których włącza się: aneks ikonograficzny, aneks scenicznych staropolskich kreacji Satyra, bibliografię (w tym listę siedemnastowiecznych wydań tekstu) oraz indeks osobowy. Wprowadzenie zawiera stan badań, poszerzony o odkrycie pierwszej atrybucji autorstwa. Zakończenie podsumowuje rozpoznane wcześniej problemy.
Critical edition of the poem consists of three parts: Introduction, Edition, Appendices.The first literary-historical introduction to editing, discusses: the figure of satire (in mythology, medieval European, old Polish literature and folklore, theater and iconography), species (as compared to other poems and narrative innovation items, which required a revised list of old Polish and European satiric poems, to determine the contribution Twardowski in its development); thesis ideological, historical and political background (broken Diet, myt sea, the recent wars, etc..) critique of manners (the tribunal, military, family) and the phenomenon of language and rhetoric, exposing the artistic qualities of the poem, from the vocabulary of the composition, including: dedication, rhetoric, the narrator, mitologizmy, proverbs, style, syntax and versification.Editing work is his transcription of the adjacent explanations given. Editor's note discusses the descent of the text and lists koniektur, given the dictionary meaning of words and meanings of Old Polish.The third part consists of commentary supplements, which included: kitchen pictorial performing traditional Polish kitchen creations satire, a bibliography (including a list of seventeenth-century editions of the text) and index. The introduction contains the status of research, expanded with the discovery of the first attribution of authorship. Completion summarizes the previously identified problems.

Description

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiej

Sponsor

Keywords

Poezja polska w XVII wieku, Polish poetry in the seventeenth century, poemat satyrowy, satiric poem, satyr (mitologia), satyr (mythology), poezja polityczna w XVII wieku, political poetry in the seventeenth century, barok, Baroque

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego