Decay of Liberal Democracy in Europe

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Schyłek demokracji liberalnej w Europie

Abstract

This article aims to present an evolution of the liberal model of world politics along with the potential consequences of this change at the level of the European integration project, taking into account the tools of the school of law and economics. The work elucidates basic elements of the idea of liberal democracy, both in internal (legal and economic system) and external dimensions (attitude to supranational organisations). The liberal order described in the text is confronted with critical statements delivered by creators of the concept of illiberal democracy, according to whom crisis of the paradigm of law and international economy can be currently observed. The recession of the liberal model of global politics is manifested in the tendency to modify the constitutional framework of particular countries and the decomposition of integration processes that have been anchoring liberal order in a united Europe so far. According to the author, the above phenomenon may initiate a split in the Western world, leading to the breakdown of its political unity and the beginning of the era of uncertainty, as a prelude to the emergence of a new order on the Old Continent, the framework of which is not yet known.
Celem tego artykułu jest przedstawienie ewolucji liberalnego modelu polityki światowej wraz z potencjalnymi następstwami prezentowanej zmiany na płaszczyźnie projektu integracji europejskiej, z uwzględnieniem narzędzi ekonomicznej analizy prawa. W pracy ukazano zasadnicze elementy idei demokracji liberalnej, zarówno w aspekcie wewnętrznym (ustrój prawno-gospodarczy), jak i w wymiarze międzynarodowym (stosunek do organizacji supranarodowych). Opisany w tekście ład liberalny został skonfrontowany z krytycznymi wypowiedziami twórców koncepcji demokracji nieliberalnej, zdaniem których aktualnie można zaobserwować kryzys ww. paradygmatu prawa i gospodarki międzynarodowej. Dekoniunktura liberalnego modelu polityki globalnej przejawia się w tendencji do metamorfozy form ustrojowych niektórych państw, a także dekompozycji procesów integracyjnych, które dotychczas zakotwiczały liberalny porządek zjednoczonej Europy. Zda niem autora, powyższe zjawisko może zainicjować rozłam w świecie Zachodu, prowadząc do osłabienia jego politycznej jedności i zapoczątkowania ery niepewności, jako preludium do powstania nowego ładu na Starym Kontynencie, którego ramy nie są jeszcze znane.

Description

Sponsor

Keywords

decomposition, liberalism, European integration, rozkład, liberalizm, integracja europejska

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 2, 2022, s. 5-20.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego