Świat malowany słowem. Analiza pola semantycznego nazw barw w Máju Karla Hynka Máchy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

World painted word. Analysis of the semantic field of color names in »may« of Karel Hynek Mácha

Abstract

Autorka w swoim artykule przedstawia pole semantyczne barw w najważniejszym dziele czeskiego romantyzmu Máj, napisanym przez Karla Hynka Máchę. Klasyfikuje ona nazwy kolorów według części mowy: rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki i czasowniki z uwzględnieniem pasm tęczy (wyrazy nazywające kolory wprost i pośrednio). Ponadto podaje listę leksemów, które wyrażają intensywność nasycenia światła i efekt mroku. Autorka dochodzi do wniosku, że ważne miejsce w opisie przyrody zajmuje gra świateł, a także wydobycie przejściowych kontrastów światła przez Karla Hynka Máchę.
Authoress, in her article, presents semantic field of colours in the most important work of Czech romanticism entitled Máj written by Karel Hynek Mácha. She classifies names of colours expressed with use of nouns, adjectives, adverbs and verbs according to the following bands of the rainbow. Besides that, she also lists lexemes, which are expressing intensity of light’s saturation and effect of glitter. Authoress comes to the conclusion, that important place in the description of May’s adventure is taken by play of lights as well as capture of transitory light contrasts by Karel Hynek Mácha.

Description

Sponsor

Keywords

Literatura czeska, Czech literature, Poezja, Poetry, Lingwistyka, Linguistic, Semantyka, Semantic, Pole leksykalne, Lexical field

Citation

Bohemistyka XI, 2011, nr 4, s. 277–288.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego