Postępowanie przed organami administracji i sądami administracyjnymi w sprawach prowadzenia polityki rozwoju

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015-02-18

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Administrative and court’s administrative procedures in the field of policy of development

Abstract

Celem rozprawy było ustalenie zakresu ochrony prawnej przyznanej podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie projektów w ramach prowadzonej polityki rozwoju. Analiza została poprzedzona przybliżeniem historii i zasad funkcjonowania systemów realizacji zadań obejmujących politykę rozwoju, a także zaprezentowaniem ewolucji koncepcji ochrony praw jednostek ubiegających się o wsparcie ze środków publicznych. Jednym z głównych elementów pracy jest postępowanie przed organami administracji, które wyłącza zakres zastosowania kodeksu postępowania administracyjnego. Wprowadzone okresowo rozwiązania ustawowe częściowo same uregulowały nowy szczególny tryb postępowania administracyjnego, a w części odsyłały do tzw. systemów realizacji poszczególnych programów operacyjnych. Takie rozwiązanie (jako niekonstytucyjne) zostało ostatecznie zastąpione szczególnym trybem postępowania administracyjnego określonym w ustawie. Drugim elementem pracy jest rekonstrukcja wzorca sądowej kontroli administracji publicznej w sprawach z zakresu polityki rozwoju. Ustawodawca zdecydował się bowiem na wprowadzenie szczególnego trybu postępowania sądowoadministracyjnego zawartego w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, który jedynie w zakresie w niej nie uregulowanym, umożliwia odpowiednie stosowanie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W efekcie doprowadziło to do zmiany wielu standardów ogólnego trybu postępowania sądowoadministracyjnego.
The aim of prepared dissertation was to determine the scope of legal protection granted to applicants for the funding of projects implemented under development policy. The analyse was preceded with the history and priciples of policy of development. Besides the evolution of conception of protection the applicants was also presented. The work included proceedings before administrative bodies, which excluded the scope of application of the Code of Administrative Procedure. The introduced statutory solutions temporary regulated the new special proceedings themselves and partially - they refered to the so-called systems of implementation of particular operational programmes. Finally all proceedings were transferred into the generally applicable law. Another element of the dissertation was to present a new pattern of judicial control of the public administration with respect to development policy issues. The legislator decided to introduce a special mode of judicial and administrative proceedings included in the Act on the principles of conducting development policy which only to the extent not regulated therein makes it possible to properly apply the provisions of the Act of 30th August 2002 Law on proceedings before administrative courts. This, as a result, led to changes in many standards of the general judicial and administrative proceedings.

Description

Wydział Prawa i Administracji

Sponsor

Keywords

Szczególne postępowanie administracyjne, Special administrative procedures, Szczególne postępowanie sądowoadministracyjne, Special court’s administrative procedures, Polityka rozwoju, Policy of development

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego