Wykorzystanie narzędzi robotyki w nauczaniu informatyki

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Use of robotics tools in computer science teaching

Abstract

Wykorzystanie narzędzi robotyki w edukacji jest tematem zainteresowania osób związanych z nauczaniem już od dłuższego czasu. Wraz z postępem technologicznym na rynku pojawiają się coraz to nowe narzędzia mające na celu wsparcie rozwoju umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich aktywności w toku nauki. Niniejsza praca ma na celu zbadanie skuteczności takich narzędzi w procesie edukacji informatycznej. Praca składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy zawiera studium literatury dotyczące roli nauczyciela i wyzwań w przygotowaniu do tego zawodu. Opisano również wyzwania w nauczaniu informatyki i umiejętności, które należy kształcić w procesie edukacji informatycznej oraz metody LEGO® Education, których celem jest promowanie praktycznej nauki i zdolności rozwiązywania problemów wśród uczniów. Drugi rozdział poświęcony jest badaniom mającym na celu analizę skuteczności narzędzi LEGO® Education w edukacji. Podzielone są na sześć etapów, w ramach których analizowany jest rozwój umiejętności miękkich oraz przedmiotowych u uczniów szkoły podstawowej, ponadpodstawowej oraz studentów. W ramach badań analizowano również wyzwania stojące przed nauczycielami podczas wdrażania narzędzi robotyki w klasie. Wyniki dostarczają cennych informacji o wykorzystaniu narzędzi informatyki w edukacji i mogą pomóc nauczycielom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących włączenia ich do programu nauczania. The use of robotics tools in education has been a topic of interest for educators for a while. With technological advancements, new tools are emerging in the market aimed at supporting students' skill development and increasing their engagement in the learning process. This study aims to investigate the effectiveness of such tools in computer science education. The paper consists of two chapters. The first one includes a literature review on the role of teachers and the challenges involved in preparing for this profession. It also describes the challenges in teaching computer science and the skills that need to be developed in the process of computer science education. Additionally, it explores LEGO® Education methods, which promote hands-on learning and problem-solving abilities among students. The second chapter focuses on research aimed at analyzing the effectiveness of LEGO® Education tools in computer science education. The research is divided into six stages, which examine the development of both soft and subject-specific skills among elementary, secondary, and university students. The study also analyzes the challenges faced by teachers when implementing robotics tools in the classroom. The results provide valuable insights into the use of computer science tools in education and can assist teachers in making informed decisions regarding their inclusion in the curriculum.

Description

Wydział Matematyki i Informatyki

Sponsor

Keywords

informatyka, dydaktyka, programowanie, robotyka, szkoła, computer science, didactics, programming, robotics, school

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego