Rola akustycznych sieci komunikacyjnych w orientacji przestrzennej na przykładzie derkacza (Crex crex)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The role of acoustic communication network in spatial orientation: the case of the corncrake (Crex crex)

Abstract

Głównym celem pracy była weryfikacja hipotezy zakładającej, że samce derkacza wykorzystują głosy terytorialne swoich naturalnych sąsiadów jako przestrzenną mapę akustyczną. W tym celu przeprowadziłam badania obserwacyjne i eksperymentalne nad sieciami komunikacyjnymi derkacza. Obserwacja naturalnych zgrupowań derkacza wykazała, że zachowania poszczególnych osobników w obrębie sieci komunikacyjnej należy mierzyć odwołując się do kontekstu całej sieci oraz, że wpływ na interaktywność zgrupowań ma liczba osobników w zgrupowaniu, rozmieszczenie osobników i godzina obserwacji zgrupowania. W części eksperymentalnej badałam wpływ liczby akustycznych punktów orientacyjnych oraz zmiany ich własności akustycznych na proces namierzania intruza. Jako akustyczne punkty orientacyjne wykorzystałam głosy samców derkacza. Wyniki pierwszego eksperymentu pokazały, że przy większej liczbie punktów orientacyjnych samce precyzyjniej namierzają intruza. Wyniki drugiego eksperymentu pokazały, że samce reagują na zmianę własności akustycznych punktów orientacyjnych i wykorzystują ją w procesie namierzania celu. Moje badania wskazują, że samce derkacza orientują się w obrębie sieci komunikacyjnej przy wykorzystaniu akustycznych punktów orientacyjnych oraz, że terytorialne głosy sąsiadów mogą stanowić naturalne punkty orientacyjne.
The main aim of the study was to verify the hypothesis that male corncrakes use the territorial voices of their natural neighbors as a spatial acoustic map. For this purpose, I carried out observational and experimental studies on corncrake communication networks. The observation of the natural groupings of corncrakes showed that the behavior of individuals within a communication network should be measured in its entire context, and that the interactivity of male groupings was influenced by the size of the group, the distribution of individuals and the time of observation of the grouping. In the experimental part, I examined the influence of the number of acoustic landmarks and the changes in their acoustic properties on the intruder tracking process. I used the voices of male corncrake as acoustic landmarks. The results of the first experiment showed that with more landmarks, the males target the intruder more precisely. The results of the second experiment showed that males respond to changes in the acoustic properties of landmarks and use them in the intruder tracking process. My results suggest that male corncrakes orient themselves within the communication network using acoustic landmarks, and that territorial voices of neighbors can be natural landmarks.

Description

Wydział Biologii

Sponsor

Keywords

akustyczne punkty orientacyjne, orientacja przestrzenna, sieci komunikacyjne, derkacz (Crex crex), acoustic landmarks, spatial orientation, communication network, corncrake (Crex crex)

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego