Fenomen „Państwa Islamskiego” i jego źródła

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

The Phenomenon of ,,Islamic State" and its Reasons

Abstract

Zasadniczym celem tekstu jest wskazanie oraz usystematyzowanie najważniejszych przyczyn, które doprowadziły do gwałtownego wzrostu siły oraz znaczenia „Państwa Islamskiego”. Są one sumą składową wielu różnorakich i ściśle powiązanych ze sobą czynników. Można je zakwalifikować do trzech głównych grup, takich jak: A) skuteczne wykorzystanie przez „Państwo Islamskie” siły twardej związanej zarówno z działaniami militarnymi, jak i atakami terrorystycznymi; B) odpowiednie zastosowanie siły miękkiej dotyczącej na przykład sfery finansowej, logistycznej, werbunkowej czy propagandowej; C) różne wydarzenia czy procesy lokalne oraz międzynarodowe, które w większym lub mniejszym stopniu, przyczyniły się także do sukcesów PI. Powyższe trzy grupy czynników oraz zachodzące pomiędzy nimi interakcje tworzą system naczyń połączonych określany mianem triady fenomenu „Państwa Islamskiego”.
The aim of the text is to present and systematize the most important reasons for the „Islamic State” dramatic rise to power and significance. The reasons are the sum total of a number of diverse and mutually linked factors. These fall into the three categories: A. effective use of hard power connected to military activities and terrorist attacks; B. appropriate use of soft power con¬cerning financial, logistics or propaganda sphere; C. different events of processes of local or in¬ternational character. These three groups of factors and their interactions result in the so-called triad of the „Islamic State” phenomenon.

Description

Sponsor

Keywords

Państwo Islamskie, ISIS, terroryzm, Al-Kaida, triada fenomenu „Państwa Islamskiego”, Islamic State, ISIS, terrorism, Al-Qaida, the triad of the „Islamic State” phenomenon

Citation

Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9, s. 143-156.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego