Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Strategiczne porozumienia ponad podziałami – Grupa Wyszehradzka jako przykład integracji i emancypacji w ramach Unii Europejskiej
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Grodzki, Radosław
  Funkcjonowanie Grupy Wyszehradzkiej od początku jej istnienia nie było łatwym zagadnieniem. V4 powstała, dlatego aby państwa środkowoeuropejskie integrowały się ze strukturami euroatlantyckimi w atmosferze współpracy. Niemniej była to współpraca państw, które w wielu przypadkach kierowały się odmiennymi interesami. Wewnątrz Grupy od początku nie było sympatii, z czasem jednak to się zmieniało. Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej w tej koegzystencji bywały momenty mobilizujące takie jak: wspólne zmagania w ramach polityki spójności, walka o unijne budżety, czy ostatnio wspólny sprzeciw wobec przyjmowania uchodźców masowo przybywających do Europy. Trzeba przy tym zaznaczyć, iż poprawnie rozwija się współpraca państw wyszehradzkich na poziomie elementarnym, w takich obszarach jak: ochro¬na środowiska, infrastruktura, wspólne projekty transportowe i energetyczne czy turystyka. Ważnym nowym impulsem w tej kooperacji jest powołana do życia w 2016 r. Grupa Bojowa Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej licząca prawie 4 tys. żołnierzy.
 • Item
  Saudi Arabia and Iran : the Battle for Hegemony That the Kingdom Cannot Win
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Dorsey, James M.
  Challenged economically, politically, socially, ideologically and geopolitically, Saudi Arabia is confronting the perfect storm. How it weathers the storm will depend on how it handles the two most existential threats it faces: the rivalry with Iran for hegemony in the Middle East and North Africa (a battle it ultimately will lose), and the inevitable restructuring of the increasingly problematic marriage between the House of Saud and the Wahhabi clergy, propo¬nents of a puritan interpretation of Islam on whom the ruling Al Saud family rely for their legitimacy.
 • Item
  Security in the Area of Culture as Viewed by the European Union
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Gołda-Sobczak, Maria
  The European Communities, later the European Union, for a long time did not pay attention to the protection of European cultural heritage, as well as to issues of cultural policy, leaving the area more or less consciously the Council of Europe. The cultural policy of the European Union treats the ambiguous term “culture” as an area that belongs to the sphere of national sovereignty. Undefined terms from the area of culture, such as the European cultural space, a common cultural heritage, etc. appear in the documents of the European Union. Only Art. 151 of the Treaty establishing the European Community, currently Art. 167 of the Treaty on the functioning of the European Union is more specifically devoted to the issue of culture and more closely to the issue of heritage. The cultural policy on this ground includes the protection of European cultural heritage, undertaking projects involving the development of a culture and the promotion of Euro¬pean culture. In that respect, the attention should be paid to a number of bilateral agreements, international programs, and finally conventions.
 • Item
  The European Union’s Cultural Policy: The New Tasks?
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Chałubińska-Jentkiewicz, Katarzyna
  The debate on European cultural policy has only just begun. What is intended to be the object is unknown. Topics taken during the European Culture Congress have the general nature and are only an introduction to critical reflection on what today is the European culture. Even if the answer seems obvious that these cultures of the Member States, we still do not know whether it will be called. “High culture”, remaining in the elite circle of interest, or so. “Pop culture”? Perhaps the answer is indirect, and refers to the culture that we do not know from the media, the internet, billboards and banner ads, but rather that which we know through membership in a particular social group, religious community, and most of all family.
 • Item
  Bezpieczeństwo państwa i dostęp organów ścigania do danych internetowych a ochrona prywatności w orzecznictwie – kryzys migracyjny 2015-2016
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Skrzypczak, Jędrzej
  Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba ukazania konfliktu pomiędzy wartościami chronionymi w demokratycznych państwach, a mianowicie z jednej strony sferą prywatności jednostki a koniecznością zapewnienia przez państwo bezpieczeństwa swoich obywateli, m.in. poprzez możliwość zapewnienia dostępu odpowiednim organom ściągania do danych internetowych. Stąd też konieczne jest poszukiwanie odpowiedniego balansu pomiędzy tymi dwoma normami chronionymi prawnie. Jako materiał badawczy posłużyło orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz regulacje prawne Rady Europy i Unii Europejskiej.
 • Item
  Polskie analizy strategiczne – przegląd 2015 roku
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Wiśniewski, Rafał
  Artykuł stanowi przegląd wybranych publikacji zamieszczonych w 2015 r. na łamach czołowych polskich czasopism naukowych o tematyce bezpieczeństwa międzynarodowego („Bellona”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Rocznik Strategiczny” oraz „Stosunki Międzynarodowe”). Ma on na celu ukazanie głównych kierunków badań prowadzonych w minionym roku przez polską społeczność studiów strategicznych. Autor przedstawia najważniejsze i najciekawsze stanowiska w głównych debatach toczonych na łamach omawianych publikacji oraz opatruje je własnym komentarzem analitycznym.
 • Item
  Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego – kryzys migracyjny 2015-2016
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Potyrała, Anna
  W niniejszym artykule podjęto próbę scharakteryzowania ruchów migracyjnych obserwowanych na początku drugiej dekady XXI wieku: wywołanych na skutek tzw. Arabskiej wiosny, nasilonych w związku z konfliktem w Syrii, a odczuwalnych przede wszystkim w państwach Unii Europejskiej. Celem rozważań uczyniono ukazanie wyzwań i zagrożeń, jakie masowe przemieszczenia ludności powodować mogą dla bezpieczeństwa regionu i państw członkowskich. Zanalizowano również debatę podjętą w ramach UE, skierowaną na poszukiwanie sposobów rozwiązania kryzysu, która uwidoczniła różnice w podejściu do problemu, motywowane z jednej strony dążeniem do udzielenia ochrony uchodźcom i osobom w sytuacji podobnej do uchodźstwa, a z drugiej - dążeniem do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli UE, państw członkowskich i samej organizacji.
 • Item
  SIPRI Yearbook 2015
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Magiera, Maciej
  Komentarz poświęcono „SIPRI YEARBOOK 2015” i zawartym w nim najważniejszym tendencjom potwierdzonych najbardziej aktualną wiedzą. Coroczne opracowanie w kompleksowy sposób ukazuje aktywność aktorów międzynarodowych w kwestii światowych wydatków zbrojeniowych, międzynarodowych transferów broni, produkcji zbrojeniowej, sił nuklearnych, konfliktów zbrojnych czy multilateralnych operacji pokojowych.
 • Item
  Brytyjskie analizy z obszaru stosunków międzynarodowych – przegląd 2015 roku.
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Jędrowiak, Patryk
  Niniejszy materiał stanowi przegląd artykułów opublikowanych w roku 2015 na łamach brytyjskich czasopism naukowych z obszaru stosunków międzynarodowych. Autor dokonał wyboru tekstów z 16 wydań czasopism: „International Affairs”, „The British Journal of Politics and International Relations” oraz „The Political Quarterly”. Prezentowane artykuły zostały przeanalizowane w ramach grup tematycznych takich jak: konflikt ukraiński, kwestie bliskowschodnie, polityka migracyjna, polityka brytyjska oraz zmiany klimatyczne.
 • Item
  Terrorism – the Dark Side of Demographic Dividend. A Case Study of Pakistan
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Zahid, Farhan; Khan, Adeem
  Demographic dividend could be considered as a corollary to demographic transition. Because of the shift in demographics with respect to mean age over a period of time more people fall under the age bracket of 15-64 than below 15 and above 64. Fortunately, Pakistanis considered to be one of these states experiencing the phenomenon of demographic dividend. Pakistan is also one the worst victims of terrorism, which can be regarded as the dark side of the demographic explosion. There may be many other fallouts such as rise in crime, local feuds, civil war and other forms of political violence but in fragile states with ungoverned territories, the demographic disproportions vis-i-vis resources may pave the way for terrorism. This would be an ideal situation terrorist recruitment and size of terrorist organizations would also increase vis-i-vis the population growth. The Islamist terrorist organizations would capitalize on this upcoming situation as they have the required trained cadres and infrastructure to reap the benefits of the demographic dividend. In case the country fails to reap the benefits of demographic dividend then the terrorist organizations would.
 • Item
  Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa współczesnego świata – problem starzenia się społeczeństw.
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Nowiak, Wojciech
  Nie ulega wątpliwości, iż współcześnie obserwowany, globalny proces starzenia się społeczeństw ma charakter zmian demograficznych nie obserwowanych w dotychczasowych dziejach ludzkości. To zmiany demograficzne są największym wyzwaniem dotyczącym społeczeństw, rynków pracy oraz gospodarek. Celem tego artykułu jest przedstawienie w jaki sposób spadek liczby urodzeń, starzenie się społeczeństw oraz wzrost migracji wpływa na zmiany na poziomie globalnym oraz kreuje nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.
 • Item
  Water Deficit as a Security Threat
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Sakson-Boulet, Anna
  The aim of the article is to explain the key definitions connected with water security and to analyse state relations in the context of water issues. In this context therefore water can be seen to be a precious resource because there it has no substitute. Thus the lack of water security is emerging as one of the major barriers for economic and social growth in developing countries and a source of domestic conflicts. On the other hand, water-related events might result in interna¬tional cooperation, as Kofi Annan noticed during the celebration of World Water Day: “Fierce national competition over water resources has prompted fears that water issues contain the seeds of violent conflict. [...] If all world’s peoples work together, a secure and sustainable water future can be ours”. What is certain, in the near future any environmental security planning will have to take into consideration the prime issue of water security.
 • Item
  Propaganda Daesh
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Klein, Grzegorz
  Celem artykułu było pokazanie różnorodności propagandy Daesh. Składają się na nią treści polityczne, religijne i społeczne. Mają one jedno zadanie - przekonać świat, że nowopowstały ‘kalifat’jest faktem : posiada zdolność do obrony swojego terytorium, niezależnie od tego, jak wielkie są wysiłki „krzyżowców”, ponadto stanowi sprawnie działające państwo, będące wymarzonym domem dla sunnitów. Brutalność, będąca tym elementem, z którym propaganda Daesh przede wszystkim się kojarzy, pojawia się niezwykle często. Pełni przy tym określoną rolę - ma odstraszać przeciwników. Temu m.in. służą pokazywane ‘polowania’ na irackich żołnierzy oraz masowe egzekucje. Ta brutalność, w połączeniu z miłosierdziem, zaspokajaniem potrzeb sprawiedliwości i przynależności, do tego nowoczesny sposób montażu i wzbogacania treści, czynią z propagandy Daesh sprawne narzędzie, służące budowaniu i utrzymaniu ‘kalifatu’.
 • Item
  ISIS Communication Strategy
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Styszyński, Marcin
  The present paper concerns studies on innovative communication and propaganda strategies of the main jihadist group called “the Islamic State of Iraq and Syria” (ISIS). In fact, media and Internet agitations enabled to reinforce ideological and operational influences of that organization and they affected different militants in the world who joined the battlefield in Syria and Iraq or carried out terrorist attacks in the West. Analysis of propaganda techniques reflects the following topics: liturgical speeches, official media channels, social medias and encrypted communication. Besides, the research demonstrates different audiences of ISIS communication strategy, which aims at affecting emotions and at stimulating opinions and reactions. The indoctrination concerns traditional, liturgical speeches delivered in Arabic by ISIS leader, Abu Bakr al-Baghdadi who targets local populations in mosques. Moreover, it also reflects new technologies such as radio and TV stations, official websites or social medias that include sophisticated programs, high quality pictures, graphics and videos. However, the paper also deals with some advanced computer and Internet technologies, which enable to protect identities of jihadists who follow important conversations about ISIS objectives.
 • Item
  ISIS: Past, Present, and Future
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Azoulay, Ronnie
  The main purpose of this article is to examine the causes which led to the establishment of ISIS. In addition, this text aims to get to the root of ISIS’s ideology and analyze step-by-step the driving factors and circumstances that led to the emergence of the Islamic State. Moreover, it purports to examine the dichotomous relationship between ISIS and al-Qaeda, and finally examine where the west and the Muslim world are headed.
 • Item
  Fenomen „Państwa Islamskiego” i jego źródła
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Wojciechowski, Sebastian
  Zasadniczym celem tekstu jest wskazanie oraz usystematyzowanie najważniejszych przyczyn, które doprowadziły do gwałtownego wzrostu siły oraz znaczenia „Państwa Islamskiego”. Są one sumą składową wielu różnorakich i ściśle powiązanych ze sobą czynników. Można je zakwalifikować do trzech głównych grup, takich jak: A) skuteczne wykorzystanie przez „Państwo Islamskie” siły twardej związanej zarówno z działaniami militarnymi, jak i atakami terrorystycznymi; B) odpowiednie zastosowanie siły miękkiej dotyczącej na przykład sfery finansowej, logistycznej, werbunkowej czy propagandowej; C) różne wydarzenia czy procesy lokalne oraz międzynarodowe, które w większym lub mniejszym stopniu, przyczyniły się także do sukcesów PI. Powyższe trzy grupy czynników oraz zachodzące pomiędzy nimi interakcje tworzą system naczyń połączonych określany mianem triady fenomenu „Państwa Islamskiego”.
 • Item
  Poland in the European Union – Reaching Beyond the Liberal Perspective of Analysis
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Więcławski, Jacek
  The article refers to Polish membership in the European Union and the liberal perspective of its analysis. The paper discusses the shortages of the liberal approach. The article accepts the liberal thesis regarding the opportunities that the accession to the EU opens up for Polish development. It notes the significance of the European mechanisms of regional cooperation. Nevertheless, the paper emphasises that the liberal perspective ignores the inequalities of power in the European Union and misses some serious tendencies, both at the level of the community and in the domestic politics, that impede the state’s development. Thus, the article refers to the limited competitiveness of the Polish economy and the state’s difficulties with the identification of its interests in the dynamic and variable international environment. It warns against the marginalization of Poland as “semi-peripheral” member of the European Union. The main conclusion of the paper is that the case of Polish membership in the EU is too complicated to close it in the liberal frameworks. The liberal perspective needs a realist correction. It is extremely important in the context of the challenges that Poland faces together with the crisis of the European integration.
 • Item
  Ustawy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego (Internal Security Acts) w Indiach, Portugalii i Francji
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Marczuk, Karina Paulina
  Artykuł dotyczy rozwiązań prawnych w zakresie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego w Indiach, Francji i Portugalii. Państwa te przyjmowały, w różnym okresie i z różnych powodów, ustawy o bezpieczeństwie wewnętrznym. Zwrócono uwagę na czynniki, które wpłynęły na ostateczny kształt uregulowań prawnych w danym państwie. Założono, że punktem wyjścia do budowania efektywnego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego jest zdefiniowanie bezpieczeństwa wewnętrznego, a definicja taka może znaleźć się w ustawie o bezpieczeństwie wewnętrznym. Pytania badawcze dotyczą tego w jaki sposób pojmuje się bezpieczeństwo wewnętrzne na gruncie ustawodawstwa w tym zakresie w Indiach, Portugalii oraz we Francji. Artykuł kończy zestawienie wyciągniętych wniosków: po pierwsze, rozwiązania na gruncie prawnym w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, przyjmowane przez różne państwa sąpokłosiem szeregu czynników, występujących w tych państwach. Po drugie, w ustawach o bezpieczeństwie wewnętrznym zazwyczaj zdefiniowano termin „bezpieczeństwo wewnętrzne” (w przypadkach Portugalii i Francji). Po trzecie, w omawianych państwach bezpieczeństwo wewnętrzne rozumie się zazwyczaj raczej wąsko tj. utożsamia się je z zakresem pojęciowym bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego (w przypadkach Indii i Francji).
 • Item
  South Caucasus in the Foregin Policy of the Russian Federation. Do Doctrinal Assumptions Translate into Reality?
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Kardaś, Jarosław
  Russian policy in South Caucasus is not a fully effective policy, as Russia’s actions towards Armenia, Azerbaijan and Georgia are dominated by bilateral relations rather than a single, coherent strategy towards the region. The policy towards these countries also bears the hallmarks of an imperial policy, since it boils down to rewards (in the political, economic or military sphere) for cooperation, or punishments for any action against Russian interests. In addition to enhancing bilateral relations, Russia makes efforts (in accordance with documents issued by official bodies) to integrate the CIS area, of course including the Trans-Caucasus, under its leadership. But it comes up short in these efforts, because not all the Caucasus countries are interested in Russian-led economic integration (within the Eurasian Economic Union), or political and military integration (within CIS, CSTO).
 • Item
  Interesy narodowe Federacji Rosyjskiej w Syrii na tle rosyjskiej interwencji w 2015 roku
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Skuczyński, Maciej
  We wrześniu 2015 r. Federacja Rosyjska podjęła interwencję w Syrii na rzecz Baszara al-Assada włączając się do walki nie tylko przeciw Państwu Islamskiego, lecz także przeciw pozostałym grupom rebelianckim walczącym z Syryjską Republiką Arabską. To posunięcie było uwarunkowane zarówno obiektywnymi interesami Rosji, jak i partykularnymi interesami administracji rosyjskiej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie szczegółowej analizy interesów narodowych odnoszących się do interwencji Federacji Rosyjskiej w Syrii, które autor ujmuje jako: przetrwanie fizyczne, autonomię, dobrobyt gospodarczy i zbiorowe poczucie własnej wartości kompleksu państwo-społeczeństwo. Omówiono również interesy partykularne administracji rosyjskiej, których realizację w ramach interwencji uważa za przeprowadzaną w zgodzie z interesami narodowymi. Wątki poruszone w artykule odnoszą się do: historycznych więzi między państwami, interesów gospodarczych, wpływu interwencji na rosyjską politykę wewnętrzną i zagraniczną, portu w T.art.us oraz obywateli rosyjskich w Syrii.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego