Ustawy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego (Internal Security Acts) w Indiach, Portugalii i Francji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Intermal Security Acts of India, Portugal and France

Abstract

Artykuł dotyczy rozwiązań prawnych w zakresie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego w Indiach, Francji i Portugalii. Państwa te przyjmowały, w różnym okresie i z różnych powodów, ustawy o bezpieczeństwie wewnętrznym. Zwrócono uwagę na czynniki, które wpłynęły na ostateczny kształt uregulowań prawnych w danym państwie. Założono, że punktem wyjścia do budowania efektywnego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego jest zdefiniowanie bezpieczeństwa wewnętrznego, a definicja taka może znaleźć się w ustawie o bezpieczeństwie wewnętrznym. Pytania badawcze dotyczą tego w jaki sposób pojmuje się bezpieczeństwo wewnętrzne na gruncie ustawodawstwa w tym zakresie w Indiach, Portugalii oraz we Francji. Artykuł kończy zestawienie wyciągniętych wniosków: po pierwsze, rozwiązania na gruncie prawnym w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, przyjmowane przez różne państwa sąpokłosiem szeregu czynników, występujących w tych państwach. Po drugie, w ustawach o bezpieczeństwie wewnętrznym zazwyczaj zdefiniowano termin „bezpieczeństwo wewnętrzne” (w przypadkach Portugalii i Francji). Po trzecie, w omawianych państwach bezpieczeństwo wewnętrzne rozumie się zazwyczaj raczej wąsko tj. utożsamia się je z zakresem pojęciowym bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego (w przypadkach Indii i Francji).
The article concerns Internal Security Acts in India, Portugal and France. These states had adopted such kind of laws due to various reasons and motives. In the paper a set of factors is identified which have influenced internal security rules in the above-mentioned states. The key assumption is that the crucial issue is the definition of internal security which is necessary if a state would like to build an internal security system. The definition might be included in an In¬ternal Security Act. The basic question is how internal security is understood in India, Portugal and France. The article concludes with final conclusions. First, the Internal Security Acts adopted by various states are influenced by a set of factors occurring in these states. Secondly, usually the concept of internal security has been defined by an Internal Security Act (Portugal and France cases). Last but not least, the internal security is understood in a narrow way i.e. it is restricted to the issues of public order and public security (India and France cases).

Description

Sponsor

Keywords

bezpieczeństwo wewnętrzne, Francja, Indie, Portugalia, ustawa o bezpieczeństwie wewnętrznym, India, France, internal security, Internal Security Act, Portugal

Citation

Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9, s. 117-126.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego