Wizerunek życia osób starszych w oczach ich opiekunów

Title alternative

Elderly people image among their caregivers

Abstract

In the research we look into the stereotypes caregivers hold about older people and old age and the risk factors increasing the threat of stereotypical thinking. The dominance of negative stereotypes as well as the existence of positive stereotypes distort the real image of old age and the elderly with whom carers work. Our research can be treated as a preliminary diagnosis of carers’ needs. The profile of the group and the recognition of carers’ problems will allow for elaborating support programmes and developing an accurate educational offer. The research was conducted on 98 people working in four care homes in the Wielkopolska region. A questionnaire, based on Osgood’s semantic differential, specially drawn up for this study was used. The research demonstrates that caregivers do not treat older people in a sufficiently individualised way. The results of cluster analysis following the k-mean procedure revealed that carers can be categorised into five groups: (1) persons who do not possess sufficient knowledge about elderly people’s needs and present common sense image of elderly people, (2) persons with realistic image about old age, (3) persons who idealise old age, (4) persons who demonise old age, and (5) persons characterized by ambivalent stereotypisation. In general, strong stereotypes were noted, both positive and negative in character. The results show that a need exists to start a discussion about the educational offer targeted at not only young people training for the profession of carers but also long-time workers of care homes looking after seniors. There is a burning need to develop more individualized educational programmes whose starting point would be a diagnosis of carers’ personal and social resources.

Description

W badaniach interesowały nas stereotypy w mysleniu opiekunów na temat osób starszych i starosci oraz czynniki ryzyka zwiekszajace zagro,enie stereotypowym mysleniem. Dominowanie stereotypów negatywnych, ale tak,e wystepowanie stereotypów pozytywnych zniekształca rzeczywisty obraz starosci i osób starszych, z którymi opiekunowie pracuja. Nasze badania mo,na traktowac jako wstepna diagnoze potrzeb opiekunów. Charakterystyka tej grupy oraz rozpoznanie problemów opiekunów da mo,liwosc uszczegółowienia programów wsparcia oraz zaprojektowania adekwatnej wobec ich potrzeb oferty edukacyjnej. Badania przeprowadzono na 98 osobach pracujacych w czterech Domach Opieki Społecznej na terenie Wielkopolski. Wykorzystany został specjalnie w tym celu przygotowany kwestionariusz, oparty na idei dyferencjału semantycznego Osgooda. Badania pokazuja, ,e opiekunowie nie traktuja osób starszych w sposób dostatecznie zindywidualizowany. Wyniki analizy skupien wg metody k-srednich (na przypadkach) pokazały, ,e opiekunów podzielic mo,na na piec grup: (1) osoby, którym brak wiedzy o rzeczywistych potrzebach osób starszych i które prezentuja potoczny wizerunek starosci; (2) osoby o realistycznym obrazie starosci; (3) osoby idealizujace starosc; (4) osoby demonizujace starosc; (5) osoby cechujace sie ambiwalentna stereotypizacja. Generalnie zaobserwowano wystepowanie silnych stereotypów, zarówno o charakterze negatywnym, jak i pozytywnym. Wyniki pokazuja, ,e potrzebna jest dyskusja na temat oferty edukacyjnej skierowanej tak do osób młodych, przygotowujacych sie do zawodu opiekuna, jak i do długoletnich pracowników domów pomocy społecznej opiekujacych sie osobami starszymi. Istnieje pilna potrzeba opracowania bardziej zindywidualizowanych programów edukacyjnych, których poczatkiem byłaby wnikliwa diagnoza osobistych i społecznych zasobów opiekunów.

Sponsor

Keywords

agizm, opiekunowie, postawy, stereotypy negatywne, stereotypy pozytywne, zasoby osobiste i społeczne, agism, attitudes, caregivers, negative stereotypes, positive stereotypes, personal and social resources

Citation

Studia Edukacyjne, 2012, nr 19, s. 55-71.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego