Rola czynnika ludzkiego w kształtowaniu polityki energetycznej współczesnego państwa

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

The role of the human factor in shaping the energy policy of contemporary states

Abstract

Polityka energetyczna jest zaliczana do kategorii polityk gospodarczych. Ma jednak bardzo silny wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Celem artykułu jest analiza, w jakim stopniu jest ona (lub może być) kształtowana pod wpływem czynnika ludzkiego i, jakie to ma znaczenie w kontekście jej planowania, implementacji oraz ewaluacji. Przedmiotem analizy są przede wszystkim te państwa (ugrupowania państw – Unia Europejska), gdzie występuje reżim demokratyczny i gospodarka wolnorynkowa. Są to – jak się wydaje – najbardziej sprzyjające warunki, aby społeczeństwo mogło efektywnie oddziaływać na kształt i funkcjonowanie sektora energetycznego. Zmierzeniem artykułu jest, aby poprzez analizę procesualną polityki energetycznej wskazać potencjalne (realne) możliwości udziału w niej czynnika ludzkiego.
Energy policy is included in the category of economic policies. However, it has a very strong impact on the functioning of the whole of society. The purpose of the article is to analyze how energy policy is (or can be) shaped under the influence of the human factor, and how important the human factor is in the context of its planning, implementation and evaluation. The subject of the analysis are, first and foremost, the states (or organizations of states, such as the European Union) with a democratic regime and a free market economy. These two features provide the most favorable conditions for society to effectively influence the shape and functioning of the energy sector. The article’s aim is to identify potential (real) possibilities of the human factor participating in energy policy through a processual analysis of this policy.

Description

Sponsor

Keywords

gospodarka, energia, polityka energetyczna, opinia publiczna, społeczeństwo obywatelskie, economy, energy, energy policy, public opinion, civil society

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1, 2020, s. 147-169.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego