Odpowiedzialność płatnika za naruszenie obowiązków w zakresie obliczania, potrącania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The responsibility of the payer for misconduct in the calculation, withholding, accounting and payment of social security contributions

Abstract

Podstawowym celem badawczym rozprawy jest ustalenie normatywnej treści obowiązku płatnika składek w zakresie „obliczania, potrącania, rozliczania i opłacania” składek na ubezpieczenia społeczne, jak również określenie zasad jego odpowiedzialności z tytułu naruszenia tego obowiązku, w szczególności biorąc pod uwagę kontrowersje co do skutków tego naruszenia w kontekście różnych reżimów odpowiedzialności prawnej, którym może podlegać płatnik oraz relacji między tymi reżimami. Na każdą z tych kwestii składa się szereg problemów szczegółowych, wymagających osobnego rozwinięcia i rozważenia. W rozdziale 1 przedstawiono zagadnienia ogólne, w tym wyjaśniono istotę obowiązku polegającego na „obliczaniu, potrącaniu, rozliczaniu i opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne". Rozdział 2 jest poświęcony zagadnieniom związanym z odpowiedzialnością płatnika wobec organu rentowego według zasad przewidzianych w ustawie systemowej i prawie cywilnym oraz skutkami niewykonania obowiązku płatniczego w kontekście egzekwowania składek w oparciu o przepisy prawa polskiego i unijnego. Rozdział 3 porusza kwestie dotyczące odpowiedzialności płatnika wobec ubezpieczonego i otwartego funduszu emerytalnego. Rozdział 4 obejmuje problematykę odpowiedzialności penalnej płatnika ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności wykroczeniowej.
The primary objective of the research dissertation is to determine the normative content of the duty payer in terms of "calculation, withholding, accounting and payment of" social insurance contributions, as well as determine the rules of its liability for breach of this obligation, in particular taking into account the controversy about the effects of the infringement in the context of different regimes of legal liability, which may be the payer and the relationship between these regimes. For each of these issues it consists of a series of detailed problems that require separate consideration and develop. Chapter 1 provides general issues, including explained the essence of its responsibility to "calculation, deductions, settlement and payment of contributions for social insurance." Chapter 2 is devoted to issues related to the liability of the payer to the pension authority as laid down in the social insurence law and civil law, and the consequences of non-payment obligation in the context of enforcement of contributions under the provisions of Polish law and EU law. Chapter 3 addresses the liability of the payer to the insured and the open pension fund. Chapter 4 covers the issue of penal responsibility payer with special reference to delinquency.

Description

Wydział Prawa i Administracji

Sponsor

Keywords

płatnik, payer, składki, contributions, ubezpieczenia społeczne, social security

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego