Mandatory voting as a remedy to increase electoral tumout: an appropriate solution to be applied in the European Parliament elections?

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Głosowanie obowiązkowe jako środek zwiększenia frekwencji wyborczej: właściwe rozwiązanie do zastosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Abstract

The aim of this article is to analyse compulsory voting including sanctions for non voting. The article explores elections to the European Parliament, decreasing turnout and an idea of introducing compulsory voting in European elections. Nowadays twenty nine states recognise compulsory voting. In Europe seven countries, including Turkey, introduced it. High people’s participation in elections is typical for the states with compulsory voting. This situation is observed especially in case of European elections, where turnout is systematically diminishing. One of succesful solution for increasing turnout can be introducing of compulsory voting. This would also result in strenghtening role of the European Parliament towards Commission and Council. It would also cause establishing more harmonized political landscape of the the EU.
Celem artykułu jest analiza obowiązkowego głosowania z uwzględnieniem sankcji za uchylanie się od obowiązku wyborczego. Przedmiotem rozważań są także wybory do Parlamentu Europejskiego (PE), malejąca frekwencja i rozważania na temat ewentualnego wprowadzenia przymusu wyborczego w eurowyborach. Obecnie głosowanie obowiązkowe występuje w dwudziestu dziewięciu państwach na świecie. W Europie przymus wyborczy stosowany jest w siedmiu państwach, wliczając Turcję. Państwa, w których głosowanie ma charakter obowiązku wyborczego, wyróżniają się wysoką frekwencją wyborczą. Jest to szczególnie widoczne w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których partycypacja systematycznie maleje. Jednym ze skutecznych rozwiązań zwiększających udział obywateli w wyborach do PE mogłoby być wprowadzenie obowiązkowego głosowania. Poza wzrostem frekwencji, obowiązek wyborczy przyczyniłby się do wzmocnienia roli PE (zwłaszcza wobec Komisji i Rady), powstania świadomego i zaangażowanego politycznie społeczeństwa europejskiego oraz harmonizacji politycznego krajobrazu Unii Europejskiej.

Description

Sponsor

Keywords

mandatory voting, turnout, elections, compulsory vote, European Parliament, głosowanie obowiązkowe, frekwencja, wybory, przymus wyborczy, Parlament Europejski

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2015 nr 3, s. 143-156.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego