Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2015, nr 3

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  „Pomnik niedźwiedzia Wojtka”, czyli o polskich projektach upamiętnienia udziału zwierząt w II Wojnie światowej
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Lorenc, Magdalena
  Pomnik nie jest imitacją czy reprezentacją przeszłości, lecz konstruktem kulturowym. Dobór tematu i sposób jego przedstawienia w rzeźbie pomnikowej, są świadectwem tego, co dana grupa uznała za ważne i godne upamiętnienia. I choć traktuje o tym, co minione, to przede wszystkim dotyczy rzeczywistości w której został stworzony. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie. Powstałe w Polsce w latach 2013-2014 pomniki niedźwiedzia Wojtka, przyczyniły się do utrwalenia i rozpowszechnienia wyobrażeń o zwierzęciu-bohaterze spod Monte Cassino. Eksponując wątki patriotyczne i symbole narodowe, losy niedźwiedzia powiązano z historią Polski w okresie i po zakończeniu drugiej wojny światowej. Dbałość o klarowny i jednoznaczny przekaz, którego treścią była nietypowa relacja między Wojtkiem i żołnierzami Armii Andersa, spowodowała pominięcie kwestii przedmiotowego traktowania zwierzęcia. Tym samym nie wykorzystano szans na sproblematyzowanie losów niedźwiedzia w niewoli człowieka.
 • Item
  Demagogia w medialnych obrazach rzeczywistości i jej wpływ na społeczeństwo
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Grochowski, Robert
  W artykule przedstawiono wpływ oraz zagrożenia jakich może doświadczać człowiek, a przez to cała struktura społeczeństwa, ze względu na istniejącą w mediach manipulację. Zaproponowano również możliwości rozwiązania tych problemów i przeciwdziałania manipulacji. Z przeprowadzonej analizy można wysnuć wniosek, że wykorzystywanie manipulacji staje się w dzisiejszej przestrzeni medialnej nie tylko coraz bardziej popularne, ale co gorsza - coraz bardziej podstępne. Przedstawia się wynaturzenia i rzeczywistość, która często budzi odrazę, wywołuje negatywne emocje, jako coś naturalnego. Powoduje to, że żyjemy w epoce konformizmu, który coraz mocniej przybiera na sile. Ulegając wpływom, ludzie coraz częściej nie potrafią jednoznacznie określić zło jako zło, a dobro nazwać dobrem. Oczywiście nie można całkowicie przekreślać mediów w tym telewizji, gdyż służą one też prawdzie i przekazują informacje, a będąc ich nośnikiem są bardzo ważnym elementem funkcjonowania społeczeństwa. Można jedynie w sposób świadomy wybierać treści, które widz będzie oglądał. Przedstawiony problem wskazuje jednak, że manipulacja obecna w telewizyjnych obrazach rzeczywistości niekorzystnie wpływa na kształtowanie społecznych relacji i z czasem doprowadzić może do wzrostu agresji, przemocy, seksualizacji społeczeństwa i pozbawienia go wszelkiego tabu.
 • Item
  Rola Instytutu Pamięci Narodowej w procesie przywracania pamięci
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Reczek, Rafał
  Historia Polski, to zmienność sukcesów i ciężkich doświadczeń naszej państwowości. To burzliwy wir wydarzeń, które stały się naszym udziałem, od dawnych piastowskich czasów na okresie komunizmu kończąc. Układ pojałtański wprowadzony w Europie w wyniku zmagań okrucieństwa drugiej wojny światowej podzielił Europę i świat na dwa bloki. Polska znalazła się w bloku państw komunistycznych. Rola jaka przypadła Instytutowi Pamięci Narodowej jest szczególna. Realizując zapisy ustawowe w imieniu państwa polskiego ma on poprzez swoje działania zadośćuczynić ofiarom i krzywdom jakich naród polski doznał od nazizmu i komunizmu. Instytut podjął się rozliczenia z trudną przeszłością lat 1939-1989. Ważnym i nierozerwalnym elementem tego procesu jest prowadzenie działań edukacyjnych i naukowych, które pozwolą przekazać prawdę o tym trudnym okresie, w sytuacji, kiedy blisko pół wieku zakłamywano prawdę o naszej historii, a bohaterów walk o niepodległość skazywano na zapomnienie. Przywracanie pamięci, to zadośćuczynienie i uhonorowanie, które są wymagane jako moralne działanie instytucji państwa, w imieniu którego działa Instytut, to wreszcie nauka i edukacja, które docierają do najmłodszego pokolenia, by ono mogło poprzez naukę i zabawę uczyć się historii. Poprzez swoje działania IPN dociera również do starszego pokolenia i rewiduje wcześniejszy obraz historii przekazywanej przez państwo komunistyczne.
 • Item
  Collective Memory: A Universal Phenomenon the Palestinian Collective Memory as a Case Study
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Taffal, Asad
  This paper discusses the issue of collective memory as a phenomenon experienced by different human civilisations and nations. It attempts to explain the historical events that influenced the collective memory of different human populations over the course of history. It describes some of the examples of the deportation and exoduses of people, and the impacts they had on those people’s collective memories. Furthermore, the paper discusses the relationship between collective memory and globalisation. It then presents the Palestinian collective memory as a case study, and shows how the Palestinian culture and heritage has been affected by the 1948 Exodus. The paper attempts also to explain the channels and methods through which Palestinian collective memory is passed down the generations, and how this process is reinforced. Finally, it provides a number of recommendations and methods through which collective memory in general, and the Palestinian one in particular, can be protected and maintained across the various generations.
 • Item
  Online Communities and Online Activities of Politicians – Opinions of Internet Users
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Jakubowski, Jakub; Olejnik, Iwona
  Marketing activity in the field of social media has seemed to be more professional for few years. This communication channel (web 2.0) is established and frequently used on the market of products and services. Social media services are also in progress. They are focused of big data, sale support or profiling offers at an angle of brand fan`s behavior in social media. Collaterally, similar activities in the field of politics appear. The objective of this article is answering the question: what is the attitude of the Internet users to promotion activities like this? It seems to be important from the effective and specific point of view in political communication of social media. Thus, we conducted research described in this text that is going to verify if social media services are the source of knowledge about politics in Poland. What is more, we wanted to check in which way the Internet users find information about politics and what is their level of engagement `around` politicians` online activity.
 • Item
  Polityka zwalczania Współczesnego kryzysu gospodarczego. Między Hayekiem a Keynesem
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Hajder, Krzysztof; Below, Jakub
  Polityka zwalczania kryzysów gospodarczych budzi liczne kontrowersje wśród ekspertów i polityków, prezentujących szeroką gamę recept na zapobieżenie i usuwanie ich skutków. Celem artykułu jest przedstawienie dwóch - w dużej mierze przeciwstawnych - spojrzeń na istotę kryzysów, reprezentujących możliwie szeroki wachlarz opinii. W tym celu autorzy przybliżają poglądy dwóch bodajże najistotniejszych ekonomistów, którzy zajmowali się tą tematyką w dobie wielkiego kryzysu gospodarczego XX wieku, oraz porównanie ich zaleceń z działaniami podejmowanymi przez polityków współcześnie. Pierwszym z nich jest John Maynard Keynes, upatrujący źródeł problemów gospodarczych w zmianach popytu oraz zalecający aktywne przeciwdziałanie skutkom zawirowań gospodarczych, drugim zaś Friedrich August von Hayek, reprezentujący austriacką szkołę ekonomii, winiący za cykliczne powracanie kryzysów czynniki monetarne i postulujący przebudowę systemu, tak aby przeciw-działać recesji zanim się pojawi. Odmienne podejście do roli państwa w gospodarce, różnice metodologiczne oraz dyskusja na tematy ekonomiczne jaką ci ekonomiści toczyli przez wiele lat wpływają na wagę ich prac, dziś już niekiedy zapomnianych nawet przez ich zwolenników. Tymczasem, jak wykazują autorzy, wkład obu adwersarzy w teorię kryzysów gospodarczych jest nie do przecenienia i mimo że obecnie bardziej popularne wśród decydentów zdają się być wywody Johna Keynesa, to nadal silny i aktualny pozostaje dyskurs między intelektualnymi spadkobiercami obu ekonomistów.
 • Item
  Mandatory voting as a remedy to increase electoral tumout: an appropriate solution to be applied in the European Parliament elections?
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Kużelewska, Elżbieta
  The aim of this article is to analyse compulsory voting including sanctions for non voting. The article explores elections to the European Parliament, decreasing turnout and an idea of introducing compulsory voting in European elections. Nowadays twenty nine states recognise compulsory voting. In Europe seven countries, including Turkey, introduced it. High people’s participation in elections is typical for the states with compulsory voting. This situation is observed especially in case of European elections, where turnout is systematically diminishing. One of succesful solution for increasing turnout can be introducing of compulsory voting. This would also result in strenghtening role of the European Parliament towards Commission and Council. It would also cause establishing more harmonized political landscape of the the EU.
 • Item
  Perspectives of Regionalisation in Europe
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Gołda-Sobczak, Maria
  The notion of region is particularly vague, as this issue is referred to by studies from various disciplines. It has long been one of the subjects of interest of the Council of Europe which perceives local and regional administration as one of the fundamental ingredients of modern European democracy. The European Charter of Local Self-Government is the main document that regulates these matters in the Council of Europe law system. It is accompanied by a number of other documents, including The European Charter of Regional Self-Government. The article provides an analysis of these normative deeds within the realm of Union law. When the Single European Act entered into force, regions have become an important part of Union policy. Committee of the Regions set up in 1994, whose operation is related to the principle of subsidiarity and programming of the idea of the Europe of Regions, is the most important body concerned with regional issues.
 • Item
  Equality in the European Union
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Piechowicz, Michał
  Gender equality is a vital aspect of the European integration process. Although specific legislation concerning gender issues was included in the establishing Treaties, in the Charter of fundamental rights and in a dozen other directives, non-discriminatory principle has also been strengthened by the jurisdiction of the Court of Justice of the European Union which formed a judgment in more than 200 cases. Nowadays, the EU equality legislation has moved far beyond basic gender issues, and this is also discussed in the article. It focuses not only on the fundamentals of EU legislation concerning gender equality but also on the level of its implementation and its most important limitations. Such considerations are broadened by a discussion on the EU actions which may be also treated as the implementation of non-discriminatory legislation.
 • Item
  Personalizacja jako efekt mediatyzacji polityki
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Piontek, Dorota
  W ciągu ostatnich kilkunastu lat uwagę badaczy przyciąga mediatyzacja polityki i konsekwencje tego procesu. Podstawowe i bardzo ogólne pytanie w refleksjach dotyczących mediatyzacji to pytanie o to, jak i w jakim stopniu współczesne media zmieniają politykę. Za jedną z głównych cech współczesnej zmediatyzowanej polityki uważana jest personalizacja. Celem artykułu jest wskazanie związków pomiędzy mediatyzacją polityki i jej personalizacją, oraz konsekwencji tych związków dla komunikowania politycznego, ale także dla praktyki działań politycznych. Niejednoznaczność kategorii personalizacji wymaga jej szczegółowego omówienia, w artykule zatem prezentowane są podstawowe ujęcia teoretyczne tej kategorii.
 • Item
  Political Economy of the Emission Reduction Measures
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Riedel, Rafał
  The objective of the article is the critical analysis of measures undertaken by the European Union in order to reduce CO2 emissions. The analysis covers also some alternative methods of addressing the emissions problem as well as applicable reforms of the current ETS scheme. The arguments, of political and economic nature, are contextualized in the broader scope of the EU’s climate and energy policies.
 • Item
  Ukraina jako przedmiot rywalizacji między Zachodem a Rosją
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Zięba, Ryszard
  Autor przyjął założenia badawcze oparte na teorii realizmu politycznego. To pozwoliło mu przeanalizować kryzys ukraiński jako rywalizację mocarstw o Ukrainę. W rywalizacji tej z jednej strony uczestniczy Zachód, tj. USA i Unia Europejska, a z drugiej strony Rosja. Artykuł przedstawia motywy obu stron, uwzględniając w stanowisku Zachodu motywy zaangażowania Polski. Niejako dla zobiektywizowania analizy ukazuje stanowisko strony trzeciej, tj. mocarstw azjatyckich Indii i Chin oraz niezależnych ekspertów z krajów zachodnich. Następnie wskazuje na konsekwencje kryzysu ukraińskiego dla bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie. W ostatniej części podejmuje próbę ukazania szans znalezienia porozumienia Zachodu z Rosją w celu rozwiązania kryzysu ukraińskiego. Stwierdza, że jest to potrzebne i możliwe, jednak pod warunkiem rezygnacji przez zaangażowane strony z „absolutnej satysfakcji” i zdecydowania się na kompromisowe rozwiązanie.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego