Ukraina jako przedmiot rywalizacji między Zachodem a Rosją

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Ukraine as a subject of rivalry between the West and Russia

Abstract

Autor przyjął założenia badawcze oparte na teorii realizmu politycznego. To pozwoliło mu przeanalizować kryzys ukraiński jako rywalizację mocarstw o Ukrainę. W rywalizacji tej z jednej strony uczestniczy Zachód, tj. USA i Unia Europejska, a z drugiej strony Rosja. Artykuł przedstawia motywy obu stron, uwzględniając w stanowisku Zachodu motywy zaangażowania Polski. Niejako dla zobiektywizowania analizy ukazuje stanowisko strony trzeciej, tj. mocarstw azjatyckich Indii i Chin oraz niezależnych ekspertów z krajów zachodnich. Następnie wskazuje na konsekwencje kryzysu ukraińskiego dla bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie. W ostatniej części podejmuje próbę ukazania szans znalezienia porozumienia Zachodu z Rosją w celu rozwiązania kryzysu ukraińskiego. Stwierdza, że jest to potrzebne i możliwe, jednak pod warunkiem rezygnacji przez zaangażowane strony z „absolutnej satysfakcji” i zdecydowania się na kompromisowe rozwiązanie.
The author has adopted the assumptions based on the theory of political realism. This allowed him to analyse the Ukraine crisis as powers rivalry on Ukraine. In this competition, on the one hand, attending West, the United States and the European Union and Russia, on the other hand. The paper presents reasons of both sides, taking into account within the position of the West the motives of Poland’s involvement. To make the analysis objective it shows the position of a third party, i.e. Asian powers India and China, and independent experts from Western countries. Then the paper points the Ukraine crisis consequences for international security in Europe. In the last part attempts to show the chances of reaching an agreement between the West and Russia to solve the Ukraine crisis. It states that it is necessary and possible, but subject to the abandonment by the parties involved „absolute satisfaction” and decide on a compromise solution.

Description

Sponsor

Keywords

teoria realizmu politycznego, kryzys ukraiński, Ukraina, rywalizacja, Zachód, USA, Unia Europejska, Rosja

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2015 nr 3, s. 5-26.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego