Wpływ czynników środowiskowych na układ odpornościowy i wczesno-sezonową aktywność chrząszczy z rodzaju Nicrophorus (Coleoptera: Silphidae)

dc.contributor.advisorBaraniak, Edward. Promotor
dc.contributor.advisorMarciniak, Paweł. Promotor
dc.contributor.authorUrbański, Arkadiusz
dc.date.accessioned2016-06-23T07:48:30Z
dc.date.available2016-06-23T07:48:30Z
dc.date.issued2016
dc.descriptionWydział Biologii: Instytut Biologii Środowiskapl_PL
dc.description.abstractPomimo dużej wiedzy na temat chrząszczy z rodzaju Nicrophorus (grabarz) nadal wiele aspektów fizjologicznych i ekologicznych nie zostało w pełni poznanych. Dlatego celem rozprawy doktorskiej było określenie rozwojowo-zależnych zmian w aktywności układu odpornościowego Nicrophorus vespilloides i wpływu niskiej temperatury na funkcjonowanie tego układu oraz analiza wczesno-sezonowej aktywność lokalnych populacji grabarzy. Przeprowadzone badania wykazały różnice w aktywności układu odpornościowego N. vespilloides w poszczególnych fazach jego rozwoju. W szczególności widoczne było to u osobników larwalnych. W stadium tym obserwowano m.in. wzrost aktywności oksydazy polifenolowej i liczby fagocytujących hemocytów. Podczas realizacji drugiego celu wykazano, po raz pierwszy, wpływ zimna na funkcjonowanie układu odpornościowego chrząszczy. Układ odpornościowy grabarzy reagował odmiennie na niską temperaturę gdy warunki stresowe były indukowane w warunkach laboratoryjnych oraz gdy osobniki do badań pobierane były ze środowiska naturalnego w trakcie okresu zimowego. Z tematem zimowania nierozerwalnie związana jest fenologia owadów. Obserwacje wykazały różnice we wczesno-sezonowej aktywności grabarzy. Jednakże uzyskane wyniki sugerują, że w początkowej fazie ich aktywności kluczowa nie jest obecność innych gatunków grabarzy a dynamika preferowanych siedlisk po okresie zimowym.pl_PL
dc.description.abstractDespite large knowledge about beetles in the genus Nicrophorus (burying beetles) still little is known about their physiology and ecology. For this reason the aim of PhD thesis was to analyse the developmental changes of immune system activity and impact of cold on immune system functioning in Nicrophorus vespilloides and determination of differences in early-seasonal activity of local population of burying beetles. The results showed differences in immune system activity in different phase of N. vespilloides development. Especially this was visible in case of larvae. In this stage inter alia increase of phenoloxidase activity and number of phagocytic haemocytes were observed. During the realization of the second aim, I have shown, for the first time, the impact of cold on the beetles immune system. However, burying beetles immune system reacted differently on the low temperature when the stress factor was induced in laboratory conditions, and when the individuals for analysis were obtained from natural habitats during winter. Aspect which is inseparably connected with insect overwintering is their phenology. The results of my observation showed differences in early-seasonal activity of burying beetle. However, the obtained results suggested that, for their activity, crucial is post-winter dynamics of preferred habitat rather than presence of other burying beetles species.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/14761
dc.language.isoengpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectNicrophoruspl_PL
dc.subjectColeopterapl_PL
dc.subjectukład odpornościowypl_PL
dc.subjectimmune systempl_PL
dc.titleWpływ czynników środowiskowych na układ odpornościowy i wczesno-sezonową aktywność chrząszczy z rodzaju Nicrophorus (Coleoptera: Silphidae)pl_PL
dc.title.alternativeImpact of environmental factors on the immune system and early seasonal activity of beetles in the genus Nicrophorus (Coleoptera: Silphidae)pl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego