Kosztochłonność studiów a kwestia przyszłości e-learningu w dydaktyce akademickiej. Wybrane aspekty.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010-11-24T08:59:25Z

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Chosen Aspects of the Future of E-learning in Academia in Light of Costs of Studies.

Abstract

Kryzys ekonomiczny wymusza zaciskanie pasa i racjonalizację wydatków publicznych. System nauczania akademickiego jest anachroniczny i dramatycznie kosztochłonny. Dane demograficzne zaświadczają na rzecz tezy, że limity przyjęć na studia wyższe winny zostać zredukowane – może nawet o połowę. Szkolnictwu wyższemu grozi zapaść, głównie w sprawach dotyczących racjonalizacji płac i zatrudnienia. Szkicując czarny scenariusz rozwoju sytuacji w systemie, autor próbuje pokazać, że radykalna dekompozycja dydaktyki akademickiej – poprzez głęboką, strukturalną obecność technologii teleinformatycznych – dawać może nadzieję na uratowanie tego, co DZISIAJ i w perspektywie dziesiątek najbliższych lat jest w nauczaniu naprawdę ważne.
The economic crisis requires us to cut and to rationalize public spending. The system of academic education is anachronistic and cost-inefficient. Demographic data indicates that university admission quotas should be cut, perhaps even by half. Higher education is in danger of collapse due mainly to issues of wages and employment. Sketching a dark scenario, the author shows how radical decomposition of academic teaching through deep, structural presence of tele-information technologies can give hope of saving what is now, and in perspective of decades to come, truly important in teaching.

Description

VII ogólnopolska konferencja pt. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym.

Sponsor

Keywords

edukacja elektroniczna, electronic education, system nauczania akademickiego, academic teaching systems, kosztochłonność dydaktyki akademickiej, total costs of academic teaching, dekompozycja procesu dydaktycznego w szkole wyższej, decomposition of the teaching process in higher education, racjonalizacja płac i zatrudnienia w uczelniach, rationalization of wages and employment in universities, e-learning

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego